Modlitwa Sportowca:

Modlitwa przed treningiem

Bo??e, oto staj? do treningu. Prosz? Ci?, daj mi wytrwa??o???, abym doskonali?? swoje sportowe umiej?tno??ci. Strze?? mnie od kontuzji i wszelkiego nieszcz???cia. Panie, nie dopu???, bym w gorliwo??ci treningu i gry zapomnia?? o regu??ach fair play.
Nape??nij me serce pokojem, abym ochoczo i rado??nie wype??nia?? swoje obowi?zki. Amen.

Modlitwa przed treningiem

O??wie?, Panie, nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech ka??de nasze dzia??anie w Tobie ma sw??j pocz?tek i koniec. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa po treningu

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wsp????zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pom???? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.

Modlitwa przed zawodami

Modlitwa przed zawodamiPanie, oto staj? do rywalizacji. Ty znasz m??j trud w??o??ony w treningi, w zmaganie z przeciwno??ciami. Ty wiesz, jak du??o czasu po??wi?ci??em, aby nale??ycie przygotowa? si? do dzisiejszego dnia. Prosz? Ci?, Bo??e, pozw??l mi osi?gn?? jak najlepszy wynik.

Modlitwa po zawodach

Bo??e, dzi?kuj? Ci za rado???, jak? daje sport i gra. Dzi?kuj? Ci za kole??e??stwo i przyja????, jakich dzi?ki nim do??wiadczam. Nie pozw??l, bym w zwyci?stwie by?? wynios??y, a w pora??ce traci?? nadziej?. Wszystko, cokolwiek stworzy??e??, wychwala Ciebie, tak??e cia??o cz??owieka, kt??re w tak cudowny spos??b ulepi??e?? z prochu ziemi. Pom???? mi wys??awia? Ci? we wszystkim, a w ko??cu daj mi nagrod?, jak? obieca??e?? zwyci?zcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za dru??yn?

Bo??e, Ty wiesz, ??e nie ??yj? sam na ??wiecie. Drugi cz??owiek to wielki dar. Dlatego dzi?kuj? za ludzi, kt??rych stawiasz na mojej drodze. Dzi?kuj? za moj? dru??yn?, za trener??w, dzia??aczy, za tych, kt??rzy dbaj? o nasze zdrowie i wszystkich, kt??rzy pracuj? dla dobra dru??yny.

Modlitwa trenera

Najlepszy nasz Ojcze, chc? prosi? Ci? za dru??yn?, kt??r? mi powierzy??e??. To wielka odpowiedzialno???. Pom???? mi m?drze pokierowa? tymi m??odymi lud??mi, bym przez w??a??ciwy trening przyczyni?? si? do rozwoju ich sportowych umiej?tno??ci.

Wydawnictwo:

Pierwszy dzie?? ??ycia

Pierwszy dzie?? ??ycia

??Pierwszy dzie?? reszty ??ycia? to ksi???ka, jakiej dotychczas na naszym rynku nie by??o ?? uj?ty w reporta??ow? form? poradnik psychologiczny dla wszystkich, kt??rzy maj? problemy z alkoholem i ze swoimi emocjami, a tak??e dla ich bliskich.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wsp????zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pom???? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.
czytaj więcej

Goście

Bardzo si? ciesz?, ??e taka strona powsta??a. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej