Homilie & Kazania:

Sport a zbawienie

Ocena wsp????czesnego sportu nie mo??e jednak by? jednostronna tzn. dotyczy? tylko zjawisk negatywnych, kt??re s? z nim zwi?zane. By??by to nieprawdziwy obraz sportu. Zjawiska negatywne mog? bowiem towarzyszy? ka??demu ludzkiemu dzia??aniu. Nie wyznaczaj? one jednak prawdziwej warto??ci tych dzia??a?? i zachowa??. Czy zatem sport mo??e mie? sw??j warto??ciowy wymiar w kontek??cie zbawiania si? cz??owieka.

VIII Mistrzostwa Polski ksi???y w pi??ce no??nej halowej

Pi??ka nie jest najwa??niejsza?? Cho? mo??e pom??c Wam by? lepszymi lud??mi i duszpasterzami ?? cho?by przez to, ??e smak futbolu mie??ci w sobie ??mudne przygotowania podczas trening??w, walk? na boisku, zmaganie si? ze zm?czeniem i z przeciwnikiem, gorzki smak pora??ki, ale i rado??? ze zwyci?stwa.

Tak biegnijcie, aby??cie otrzymali nagrod? (1 Kor 9,24)

Na pustyni trzeba my??le?.
Na pustyni jest piasek, s??o??ce i cisza.
Wtedy s??yszy si? sumienie
Kruki chleb przynosz?,
ale trzeba i walczy? z potworami.

Tak biegnijcie, aby??cie otrzymali nagrod? (1 Kor 9,24) cz???? II

Tak biegnijcie, aby??cie otrzymali nagrod? (1 Kor 9,24) cz???? III

Rzucone ziarno w ziemi? przynosi plon.

Przemijam, podobnie jak g??rski strumie??. Zatrzymaj si?! Dzi?? zatrzymuj? si? przy Piotrze z wielkim wzruszeniem i b??lem. Do takiego zatrzymania zwykle zmuszaj? nas r????ne wydarzenia. Gdy burz? si? nasze plany, w??wczas si? zatrzymujemy. Gdy rozum nie znajduje odpowiedzi na pytania, w??wczas zmusza cz??owieka do zatrzymania

Trzeba bardziej s??ucha? Boga ni?? ludzi

Ile dowod??w trzeba przedstawi? ludziom, aby wreszcie uwierzyli w Bo??e dzia??anie? S??owo Bo??e wybrane na 70. rocznic? zbrodni katy??skiej pokazuje tak??e, ??e nie jest to sprawa ??atwa.

Dzisiejsza Ewangelia, pokazuj?c spotkania Jezusa Zmartwychwsta??ego z kolejnymi osobami, de facto przekazuje smutn? prawd? o ludzkiej podejrzliwo??ci, niedowierzaniu, dystansie do nowych, niepoj?tych Bo??ych interwencji itp...

Wydawnictwo:

??Moja Ma??a Ojczyzna?

Proponowana publikacja jest swoistym podsumowaniem - form? szczeg????owego raportu dotycz?cego dzia??a?? zwi?zanych z realizacj? i przebiegiem Og??lnopolskiego Programu Wychowania Patriotycznego i Spo??ecznego w??r??d uczni??w szk???? podstawowych, gimnazj??w i ponadgimnazjalnych w Polsce.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

O??wie?, Panie, nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech ka??de nasze dzia??anie w Tobie ma sw??j pocz?tek i koniec. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am ogromne s??owa uznania tw??rcom tej strony. ??ycz? wielu ??ask Bo??ych i natchnie?? ...
czytaj wiecej