Benedykt XVI o sporcie:

O wychowawczej roli sportu

O wychowawczej roli sportuBenedykt XVI zauwa??y??, ??e g??ry, w kt??rych uprawia si? narciarstwo to ??rodowisko w kt??rym "cz??owiek czuje si? szczeg??lnie ma??y". Zdaniem papie??a "tam mo??na na nowo poj?? w??a??ciwy nam wymiar stworzenia". G??ry pozwalaj? nam stawia? pytania o sens stworzenia, spogl?da? ku g??rze i otworzy? si? na Stw??rc?. Dzi?ki wspania??ym widokom, cz??owiek niejako spontanicznie spogl?da nie tylko na to co zewn?trzne, lecz tak??e w swoje serce

List do uczestnik??w sympozjum "Sport, wychowanie, wiara: w kierunku nowych wyzwa?? katolickiego ruchu sportowego".

List do uczestnik??w sympozjum Attraverso le attivita sportive, la comunita ecclesiale contribuisce alla formazione della gioventu, fornendo un ambito adatto alla sua crescita umana e spirituale.

Wydawnictwo:

Gramy razem Panie

Gramy razem Panie

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Bo??e, tak wiele ze swego ??ycia po??wi?ci??em dla sportu. Daje on rado??? ludziom, rozwija cia??o, kszta??tuje wytrwa??o???. Chc? przez moj? pos??ug? w ??rodowisku sportowym s??u??y? innym. To jaki?? wymiar zada??, kt??re przede mn? stawiasz. Pom???? mi zaradzi? wszelkim trudno??ciom z kt??rymi zmaga si? m??j klub (zwi?zek sportowy).
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e. Bardzo si? ciesz?, ??e ta strona wreszcie zaistnia??a. Oby by??a okazj? do jeszcze lepszego ...
czytaj wiecej