Rozwa??ania dla Sportowc??w:

,Us??ysz Bo??ej Matki g??os, kt??ra wzywa ci?gle nas, chce u Syna zn??w wyprosi? cud przemiany serc"

Ma??y Beniamin usiad?? przy biurku, aby napisa? list do Pana Boga z pro??b? o ma??? siostrzyczk?. Zacz??? tymi skowami: ,,Kochany Panie Bo??e, zawsze by??em dobrym ch??opcem..."W po??owie zdania zatrzyma?? si? i pomy??la??: Zapewne B??g w to nie uwierzy. Podar?? kartk? i wrzuci?? do kosza i ponownie zacz??? pisa?:,, Kochany Panie Bo??e, najcz???ciej by??em dobrym ch??opcem...". I znowu si? zatrzyma??, my??l?c: z pewno??ci? to Pana Boga nie wzruszy. Kolejna kartka pow?drowa??a do kosza. Strapiony Beniamin poszed?? do ??azienki, wzi?l du??y r?cznik i roz??o??y?? go w pokoju na tapczanie. Po czym si?gn?l po figurk? Matki Bo??ej, kt??ra zajmowa??a w pokoju honorowe miejsce. Po??o??y?? j? na tapczanie,owin?l delikatnie r?cznikiem i obwi?za?? sznurkiem. Nast?pnie po??o??y?? figurk? Matki Bo??ej na biurku i zacz??? kolejny list: ,,Kochany Panie Bo??e, je??li chcesz ujrze? swoj? Matk?...". I tu wy??uszczy?? ca??y sw??j problem, b?d?c ??wi?cie przekonany, ??e Pan B??g zastraszony utrat? Matki, z pewno??ci? go wys??ucha.

Przykazanie mi??o??ci nie jest nakazem, ale zaproszeniem

Je??li mi??o??? Boga zapu??ci??a w cz??owieku g???bokie korzenie, to jest on w stanie kocha? nawet tych, kt??rzy na to nie zas??uguj?, tak jak to w??a??nie czyni B??g wzgl?dem nas..Ojciec i matka nie kochaj? swoich dzieci tylko wtedy, gdy na to zas??uguj?: kochaj? je zawsze, chocia?? oczywi??cie daj? im do zrozumienia, kiedy pope??niaj? b???dy. Uczymy si? od Boga, aby zawsze chcie? tylko i jedynie dobra a nigdy z??a. Uczymy si? patrze? na drugiego nie tylko naszymi oczyma, ale tak??e spojrzeniem Boga, kt??re jest spojrzeniem Jezusa Chrystusa. Jest to spojrzenie, kt??ry pochodzi z serca i nie zatrzymuje si? na tym co powierzchowne, przechodzi ponad pozorami i udaje si? jemu poj?? najg???bsze pragnienia drugiego: by by? wys??uchanym, by bezinteresownie zwr??ci? na niego uwag?, jednym s??owem: by by? kochanym.

Nowy Rok na nowo

Czas przemija tak bardzo szybko, a my wci??? z niedowierzaniem spogl?damy za siebie, by przekona? si?, ??e jego nieub??agany up??yw staje si? rzeczywisto??ci?. I oto sko??czy?? si? kolejny rok naszego ??ycia - rok, w kt??rym na pewno wiele si? dzia??o, w kt??rym dokonywali??my tysi?cy du??ych i ma??ych wybor??w, w kt??rym przybli??ali??my si? z ka??d? minut? do Tego, kt??ry nas stworzy??.

Wykorzysta? ??mier? dla ??ycia

??mier? traktuje si? zazwyczaj bardzo negatywnie. Bo i rzeczywi??cie jest do??wiadczeniem negatywno??ci, z??a, bezsensu. Powoduje l?k i smutek, kt??ry dopada cz??owieka, gdy wyra??niej uprzytomni sobie swoje przemijanie. ??mier? ca??y czas wkrada si? pod r????nymi postaciami w ??ycie. Mniej lub bardziej u??wiadamiamy sobie wtedy pytania, jakie stawia ona nam samym. Bezradno??? w odpowiedzi na nie sprawia, ??e ludzie, przede wszystkim w zsekularyzowanych spo??ecze??stwach, d???? do minimalizowania rzeczywisto??ci ??mierci.

Rozwa??ania r????a??cowe

Tajemnice radosne
I. Zwiastowanie
Maryja zaufa??a Bogu. Zrezygnowa??a z w??asnych, szlachetnych plan??w. Sta??a si? now? Ew?. Nie powt??rzy??a dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupi??a si? na swoich w?tpliwo??ciach i l?kach. Odda??a siebie i swoje ??ycie do wy???cznej dyspozycji Boga.

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.

10 wskaz??wek wakacyjnych

1. Po??egnaj si? z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij zabra? plecaka, medalika i ksi???eczki do nabo??e??stwa.
3. Zabierz wygodne buty, aby?? m??g?? doj??? do ko??cio??a.

Wydawnictwo:

Pierwszy dzie?? ??ycia

Pierwszy dzie?? ??ycia

??Pierwszy dzie?? reszty ??ycia? to ksi???ka, jakiej dotychczas na naszym rynku nie by??o ?? uj?ty w reporta??ow? form? poradnik psychologiczny dla wszystkich, kt??rzy maj? problemy z alkoholem i ze swoimi emocjami, a tak??e dla ich bliskich.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wsp????zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pom???? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej