,Us??ysz Bo??ej Matki g??os, kt??ra wzywa ci─?gle nas, chce u Syna zn??w wyprosi─? cud przemiany serc"

Ma??y Beniamin usiad?? przy biurku, aby napisa─? list do Pana Boga z pro??b─? o ma??─? siostrzyczk─?. Zacz─??? tymi skowami: ,,Kochany Panie Bo??e, zawsze by??em dobrym ch??opcem..."W po??owie zdania zatrzyma?? si─? i pomy??la??: Zapewne Bóg w to nie uwierzy. Podar?? kartk─? i wrzuci?? do kosza i ponownie zacz─??? pisa─?:,, Kochany Panie Bo??e, najcz─???ciej by??em dobrym ch??opcem...". I znowu si─? zatrzyma??, my??l─?c: z pewno??ci─? to Pana Boga nie wzruszy. Kolejna kartka pow─?drowa??a do kosza. Strapiony Beniamin poszed?? do ??azienki, wzi─?l du??y r─?cznik i roz??o??y?? go w pokoju na tapczanie. Po czym si─?gn─?l po figurk─? Matki Bo??ej, która zajmowa??a w pokoju honorowe miejsce. Po??o??y?? j─? na tapczanie,owin─?l delikatnie r─?cznikiem i obwi─?za?? sznurkiem. Nast─?pnie po??o??y?? figurk─? Matki Bo??ej na biurku i zacz─??? kolejny list: ,,Kochany Panie Bo??e, je??li chcesz ujrze─? swoj─? Matk─?...". I tu wy??uszczy?? ca??y swój problem, b─?d─?c ??wi─?cie przekonany, ??e Pan Bóg zastraszony utrat─? Matki, z pewno??ci─? go wys??ucha.
Naiwna, ale jak??e ujmuj─?ca i autentyczna postawa wiary ,,malego szanta??ysty" Beniamina. W dojrza??ym ??yciu ta wiara przybierze zapewne inny kszta??t, a Matka Bo??a b─?dzie wskazywa─? na swego Syna mówi─?c: Czy??cie, co wam Syn powie".
Drodzy czciciele Matki Naj??wi─?tszej Pani Fatimskiej!!! Dzisiaj zgromadzi??a nas ona-Wierna S??u??ebnica Pa??ska. Matka chce zawsze by─? z dzie─?mi, a dzieci chc─? by─? przy Matce. Dlatego dzi─?kuj─? ka??dej z Was i ka??demu z Was, ??e nie wzgardzili??cie zaproszeniem Maryi i jeste??cie tu.
Maryja zanim sta??a si─? Matk─? Boga, ??y??a tak jak my, niczym nie wyró??niaj─?c si─? z po??ród innych mieszka??ców Nazaretu. ona te?? mia??a swoje troski, obowi─?zki,trud. Niespodziewany go??─? zapowiada wielkie wydarzenie:,,Maryjo znalaz??a?? ??ask─? u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna"-Emmanuela-Boga z nami. W pokorze i prostocie, chwila niepewno??ci i w ko??cu zwyci─???a ufno??─?, przepe??nione szczerymi uczuciami serce Maryi z rado??ci─? odpowiada na Bo??e wezwanie. ona si─? nie zmienia. Wci─??? pozostaje taka sama cicha i pokorna s??u??ebnica. Przygotowuje swe serce na wielkie rzeczy. W rytmie jej serca s??ycha─? delikatny szmer innego, cudownego serca Zbawiciela. A potem Betlejem-zapanowa??a chwa??a na wysoko??ci. Nast─?pnie pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Zabraklo tam wina. Spokoj i rado??─? nowo??e??ców zosta??y owa??nie zagro??one. To co mia??o by─? najwspanialszym wspomnieniem mog??o zako??czy─? si─? upokorzeniem. Ale tak si─? nie sta??o bo by??a Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarn─???a ich i wo??a: ,,Uczy??cie cokolwiek Syn wam powie".Wówczas Jezus dokona?? cudu, przemieni?? wod─? w wino.
Kiedy pope??nisz gaf─? wobec jednej osoby rumienisz si─? jak dojrza??e czerwone jab??ko. Kiedy jednak pope??nisz gaf─? wobec wi─?kszej grupy ludzi palisz si─? ze wstydu. i tylko oczami b??agalnie szukasz kogo?? kto móglby ci pomóc. Konsternacja trwa tylko przez chwil─?, ale dla ciebie to ca??a wieczno??─?. Podobnie by??o w Kanie, mia?? wybuchn─?─? skandal-bo wina zabrak??o. Ale zauwa??y??a to wszystko Matka i ona pomog??a. Da?? ci Bóg te?? Matk─? by twoje ??ycie nie by??o skandalem, by nie by??o grzechem wo??aj─?cym o pomst─? do nieba. By?? ze wstydu nie pali?? si─? by?? nie zgin─?l. Przyjmij wi─?c Boga do serca,pro?? go, nieustannie dzi─?kuj, przepraszaj te??. Masz tylko czyni─? to co powie Jezus. Tak powiedzia??a Matka, wierzysz jej??
Fatima-jest pierwszym uznanym przez Ko??ció?? miejscem objawie?? Maryjnych w XX wieku. Maryja w or─?dziu Fatimskim podkre??la 4 najistotniejsze sprawy: codzienna powinno??─? skromnego ??ycia, modlitwa ró??a??cowa odmawiana sercem, Eucharystia w centrum ??ycia, przyjmowanie Komuni przez 5 kolejnych sobót m-ca, a tak??e osobiste po??wi─?cenie si─? Maryi.
Ró??aniec- gdy na dwa dni przed ??mierci─? zapytano ??w. Ojca Pio, co mia??by wa??nego do przekazania ludziom, odpowiedzia??: ,,Chcia??bym zaprosi─? wszystkich grzeszników ca??ego ??wiata, aby kochali Matk─? Bo??─?. Odmawiajcie zawsze ró??aniec. Szatan stara si─? zawsze zniszczy─? t─? modlitw─?, ale mu si─? to nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje. To ona nauczy??a nas modli─? si─? na ró??a??cu, tak jak Jezus nauczy?? nas modlitwy ,,Ojcze nasz".
Eucharystia- to najwi─?kszy cud ??wiata. Powinna ona by─? w centrum ??ycia, ona powinna nas przemienia─?. ??wi─?ta Faustyna Kowalska tak pisze: ,, Najuroczystsza chwila w moim ??yciu to ta w której przyjmuj─? Komuni─? ??wi─?t─?. Do ka??dej Komuni t─?skni─? i za ka??d─? Komuni─? dzi─?kuj─? Trójcy ??wi─?tej. Anio??owie gdyby mogli zazdro??ci─? nam, to by dwóch rzeczy zazdro??cili: pierwszej, to jest Komuni ??wi─?tej, a drugiej cierpienia". Eucharystia to dar wymagaj─?cy ale ten dar to moje i twoje zbawienie
Po??wi─?cenie si─? Niepokalanemu Sercu Maryi lat temu ca??kiem przypadkowo trafi??a w me r─?ce ma??a ksi─???eczka zatytu??owana: ,, Traktat o prawdziwym nabo??e??stwie do M. B". autorstwa ??w. Ludwika Grinion de Montfort. Wystarczy wspomnie─? ??e Papie?? J. P II opar?? swe zawo??anie ,,Totus Tuus" w??a??nie na tym dziele. Jako m??ody student a wcze??niej pracownik fabryki sody nie rozstawa?? si─? z dzie??em ??w. Ludwika. Po kilkunastu latach Papie?? mowi ??e w??a??nie z tego ma??ego dzie??a dowiedzia?? si─? co to znaczy prawdziwe nabo??e??stwo do Maryi.
Zach─?cam Was Kochani oddajmy si─? bez reszty w opiek─? Maryi. Na zako??czenie naszego rozwa??ania wo??ajmy: Maryjo Tobie po??wi─?cam cia??o i dusz─? swoj─?, wszystkie modlitwy i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaj─? si─? w niewol─? Twojej Mi??o??ci. Czy?? ze mn─? co zechcesz. Pozostawiam Tobie ca??kowit─? swobod─? pos??ugiwania si─? mn─? . Wiem ??e sam w??asnymi si??ami niczego nie dokonam, Ty za?? wszystko mo??esz co jest wol─? Twego Syna i zawsze zwyci─???asz. Niech to b─?dzie ju?? moja nowa droga. Per Mariam ad Jesum. AMEN

Wydawnictwo:

Najlepsi z najlepszych. Polscy z??oci medali??ci olimpijscy

Najlepsi z najlepszych. Polscy z??oci medali??ci olimpijscy

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si─? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn─??? si─? i wr─?czy?? mu ma??─? paczk─? tytoniu, m??wi─?c: Ô??To do fajeczki. Trzymaj si─?Ô?Ł. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz─???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj wi─Öcej

Modlitwa Sportowca

O??wie─?, Panie, nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech ka??de nasze dzia??anie w Tobie ma sw??j pocz─?tek i koniec. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
czytaj wi─Öcej

Go┼Ťcie

Szcz─???─? Bo??e! Wyra??am ogromne s??owa uznania tw??rcom tej strony. ??ycz─? wielu ??ask Bo??ych i natchnie?? ...
czytaj wiecej