??wiadectwa sportowc??w:

??wiadectwo ?ukasza Nowaka

??wiadectwo ?ukasza NowakaTe s??owa idealnie odzwierciedlaj? to co mog??em prze??y? na olimpijskiej trasie chodu na dystansie 50km. Znak krzy??a na mecie dla ,,tego? kt??ry pozwoli??, da?? mi mo??liwo??? spe??ni? swoje dotychczasowe marzenie, da?? mi wiary, si??y nie tylko podczas olimpijskiej rywalizacji, ale przede wszystkim w d??ugich i ??mudnych przygotowaniach. 9lat ci???kiej pracy. Pracy w upale, przenikliwym zimnie, ale zawsze z Bogiem u boku. Lat nie tylko us??anych sami r????ami. By??y chwile zw?tpienia, s??abo??ci, ale za ka??dym razem z ka??dej pora??ki staram si? wchodzi? co raz to mocniejszy. Te przys??owiowe ,,ciernie? tylko z moc? wiar? przezwyci???y? mog?.

??wiadectwo S??awomira Szmala

??wiadectwo S??awomira SzmalaNazywam si? S??awomir Szmal chce wam napisa? kilka s????w o sobie i mojej ?rodzinie jak wiara w Pana Boga towarzyszy mi w mojej karierze sportowej i ???yciu rodziny.??

??wiadectwo Marcina Gortata

??wiadectwo Marcina GortataJestem katolikiem, a wi?c cz??owiekiem, kt??ry wierzy w Boga. Zdaje sobie spraw?, ??e takie deklaracje rodz? nie tylko potrzeb? uzewn?trzniania swoich pogl?d??w, ale ??ycia opartego na zasadach chrze??cija??skich. W ??wiecie sportowym zasady wiary stanowi? o czysto??ci intencji, wsp????zawodnictwa, walki, w kt??rej widzi si? nie tylko siebie, ale drugiego cz??owieka.

??wiadectwo Piotra

??wiadectwo PiotraNazywam si? Piotr Wyszomirski, mam 23 lata i pragn? opowiedzie? wam jak wiara w Boga potrzebna jest w ??yciu.

B??g mi pom??g?? w ??yciu naprawd? i tego do??wiadczam ca??y czas.? Dlatego staram si? dawa? ??wiadectwo, ??e warto wierzy?, warto si? modli? i warto ??y? wed??ug przykaza??, bo wtedy ??ycie jest ??atwiejsze.

??wiadectwo Leszka

??wiadectwo LeszkaJestem pewien, i?? gdyby nie opatrzno??? Bo??a i moja wiara nie potrafi??bym osi?gn?? zamierzonych plan??w, ale w szczeg??lno??ci nie da??bym sobie rady z problemami, trudno??ciami i pora??kami nie tylko zwi?zanymi ze sportem, ale r??wnie?? w ??yciu codziennym.

Wydawnictwo:

Leksykon Olimpijczyk??w Polskich 1924-2006

Leksykon Olimpijczyk??w Polskich 1924-2006

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wsp????zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pom???? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.
czytaj więcej

Goście

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej