Listy Episkopat??w Europy:

Sport a ??ycie chrze??cija??skie (cz I.)

Sport nie mo??e by? uwa??any za rzeczywisto??? sam? w sobie, zamkni?t? i kompletn?. Jego miejsce jest na odpowiednim szczeblu ca??ej hierarchii warto??ci, takich jak: B??g, szacunek dla osoby i jej ??ycia, przestrzeganie wymaga?? rodziny, solidarno??? mi?dzyludzka. W takim uk??adzie sport nie jest celem, ani zwyczajnym ??rodkiem do celu. Jest raczej warto??ci? ?? dla cz??owieka i dla kultury, miejscem humanizmu i cywilizacji, kt??re niestety mo??e okaza? si? miejscem degeneracji jednostki i spo??ecze??stwa.

Sport a ??ycie chrze??cija??skie (cz II.)

Sport nie mo??e by? uwa??any za rzeczywisto??? sam? w sobie, zamkni?t? i kompletn?. Jego miejsce jest na odpowiednim szczeblu ca??ej hierarchii warto??ci, takich jak: B??g, szacunek dla osoby i jej ??ycia, przestrzeganie wymaga?? rodziny, solidarno??? mi?dzyludzka. W takim uk??adzie sport nie jest celem, ani zwyczajnym ??rodkiem do celu. Jest raczej warto??ci? ?? dla cz??owieka i dla kultury, miejscem humanizmu i cywilizacji, kt??re niestety mo??e okaza? si? miejscem degeneracji jednostki i spo??ecze??stwa.

Sport a ??ycie chrze??cija??skie (cz III.)

Sport nie mo??e by? uwa??any za rzeczywisto??? sam? w sobie, zamkni?t? i kompletn?. Jego miejsce jest na odpowiednim szczeblu ca??ej hierarchii warto??ci, takich jak: B??g, szacunek dla osoby i jej ??ycia, przestrzeganie wymaga?? rodziny, solidarno??? mi?dzyludzka. W takim uk??adzie sport nie jest celem, ani zwyczajnym ??rodkiem do celu. Jest raczej warto??ci? ?? dla cz??owieka i dla kultury, miejscem humanizmu i cywilizacji, kt??re niestety mo??e okaza? si? miejscem degeneracji jednostki i spo??ecze??stwa.

Sport a ??ycie chrze??cija??skie (cz IV.)

Sport nie mo??e by? uwa??any za rzeczywisto??? sam? w sobie, zamkni?t? i kompletn?. Jego miejsce jest na odpowiednim szczeblu ca??ej hierarchii warto??ci, takich jak: B??g, szacunek dla osoby i jej ??ycia, przestrzeganie wymaga?? rodziny, solidarno??? mi?dzyludzka. W takim uk??adzie sport nie jest celem, ani zwyczajnym ??rodkiem do celu. Jest raczej warto??ci? ?? dla cz??owieka i dla kultury, miejscem humanizmu i cywilizacji, kt??re niestety mo??e okaza? si? miejscem degeneracji jednostki i spo??ecze??stwa.

Sport w s??u??bie integralnego rozwoju cz??owieka oraz wsp??lnoty narod??w.

Sport w s??u??bie integralnego rozwoju cz??owieka oraz wsp??lnoty narod??w.??Rywalizacja? jest jednym ze sposob??w wyra??ania istoty ludzkiej i zawsze by??a nieod???czn? cz???ci? ??ycia cz??owieka na przestrzeni czas??w. Wymiar zabawy, zdolno??? do odczuwania rado??ci, kszta??towania si? poprzez gr? i zabaw? ujawniaj?, ??e cz??owiek jest czym?? wi?cej ni?? tylko ??prochem ziemi?, zaj?tym zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Ujawnia, ??e cz??owiek uosabia kreatywn? wolno???, kszta??tuje ??wiat na r????ne sposoby, cieszy si? nim i raduje. Gra i zabawa pozwalaj? odkry? duchowo??? cz??owieka, jego inwencj? i oryginalno???, taki cz??owiek pragnie wolno??ci i ??ycia w pe??ni, poszukuje bod??ca i wyzwania, kultywuje sztuk? i pi?kno, realizuje si? w rado??ci, przyjemno??ci i ??wi?towaniu, wykorzystuje w??asny potencja?? do nieustannego pokonywania w??asnych ogranicze??.

Wydawnictwo:

Najlepsi z najlepszych. Polscy z??oci medali??ci olimpijscy

Najlepsi z najlepszych. Polscy z??oci medali??ci olimpijscy

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Jezu, Ty Jeste?? ??yciem i zmartwychwstaniem, prosz? Ci? za tych wszystkich z rodziny sportowej, dla kt??rych zako??czy?? si? ju?? bieg ziemskiego ??ycia. Niech dzi?ki Twemu mi??osierdziu osi?gn? niewi?dn?cy wieniec chwa??y. Pozw??l im radowa? si? ogl?daniem oblicza Boga razem ze ??wi?tymi w Kr??lestwie Niebieskim, gdzie ??yjesz i kr??lujesz na wieki wiek??w. Amen.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e. Za trud i wysi??ek, dobry wynik i inne ??aski tak wa??ne dla sportowca mo??na podzi?kowa? ...
czytaj wiecej