Przem??wienia okoliczno??ciowe:

Po??egnanie ksi?dza J??zefa Jo??ca

Dzi?kuj? ks. J??zefowi, a czyni? to w obecno??ci Ksi?dza Prymasa przynaglaj?cego nas do duszpasterstwa ludzi sportu, za ukazanie nowego oblicza wsp????zawodnictwa na arenach sportowych.

Drodzy nowo??e??cy Marto i S??awku

Moi drodzy, Marto i S??awku znacie si? dobrze. Od momentu ??lubu pozostaniecie dla siebie nie tylko przyjaci????mi ale ma????onkami. Dwie r????ne osoby zwi?zane w jedno. Zwi?zani s??owami przysi?gi. Zwi?zani wierno??ci? i mi??o??ci?. Zwi?zani na ca??e ??ycie, na dobre i z??e. Czy to jest ??atwe? Nie!

Jubileusz 80-lecia Klubu Sportowego Zak??ad??w Ostrowieckich w Ostrowcu ??wi?tokrzyskim

Ten jubileusz jest i takim powinien by? - radosnym wydarzeniem. Radosny, bo przecie?? w 1929 roku, tu w ma??ym mie??cie znale??li si? ludzie, kt??rzy chcieli co?? zrobi? dla drugiego cz??owieka, dla miasta, dla regionu.

Wydawnictwo:

Ma??ysz: Bogu dzi?kuj?

Ma??ysz: Bogu dzi?kuj?

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, pragn? Ci? jak niegdy?? kr??l Salomon prosi? o dar m?dro??ci, abym sprawiedliwie podejmowa?? decyzje s?dziowskie. Tak wiele zale??y ode mnie. Strze?? mnie od pomy??ek, kt??re mog? wypaczy? wynik meczu. Daj pewne oczy i sprawny umys??, bym swoj? postaw? przyczyni?? si? do sportowego przebiegu rywalizacji.
czytaj więcej

Goście

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej