Wywiady:

Duch sportu jeszcze nie umar??!

??Cudu nie by??o? ?? tak jedna z gazet skomentowa??a trzecie z rz?du mistrzostwo ??wiata siatkarzy dla Brazylii. W przekroju ca??ego turnieju tytu?? dosta?? si? w godne r?ce?
?? Gdyby??my oceniali kto na niego zas??u??y??, to r??wnie mocno nale??a??by on si? Kuba??czykom. Obie dru??yny musia??y jednak skonfrontowa? swoje umiej?tno??ci i wtedy okaza??o si?, ??e Brazylia jest zespo??em skuteczniejszym. Canarinhos w meczach o najwy??sz? stawk? po prostu zwykle deklasuj? swoich rywali. Tak by??o i tym razem.

Stres ??zwalczam? modlitw?

Na mistrzostwach ??wiata w pi??k? r?czn? w Szwecji jako drugi bramkarz kadry broni?? z 40 proc. skuteczno??ci?. Gra?? naprawd? dobrze, cho? Polska jako dru??yna rozczarowa??a. Czasem trzeba si? cofn??, by p??j??? do przodu ?? twierdzi 23-letni Piotr Wyszomirski ?? utalentowany i pouk??adany ch??opak z Wilanowa, kt??ry dojrzale i otwarcie potrafi m??wi? te?? o?? Bogu.

Najpi?kniejsze z pi?knych ??wi?t!

Mama i tata k??adli zawsze du??y nacisk na to, by robi? w ??yciu co?? sensownego. Dlatego, m??wi??am, ??e opr??cz tego, ??e si? ??cigam chc? by? lekark?. Z czasem marzenia si? zmienia??y. Dzi?? studiuj? zarz?dzanie??

Bez kompleks??w zawalczymy z ka??dym

?? Rodzina i zdrowie to dla mnie dwie najwa??niejsze rzeczy!

Cracovia Pany!

Jak najbardziej. Nie poprzesta??em na tamtej mszy i pielgrzymce. Teraz wraz z kapelanem Wis??y ks. Bronis??awem Fidelusem 12 maja po raz 4 organizujemy pielgrzymk? do Bazyliki Bo??ego Mi??osierdzia w Krakowie. Tym razem dzi?kczynn? za beatyfikacj? Jana Paw??a II. Uczestnicz? w niej sportowcy, kibice klub??w pi??karskich z Ma??opolski. Gdy do???czaj? si? koszykarki Wis??y to te?? si? cieszymy. Lekkoatleci tak??e s? mile widziani. Podobnie jak wszystkie grupy duszpasterskie; dzieci, m??odzie??, ministranci. Frekwencja dopisuje; zwykle uczestniczy w niej od 900 do 1200 os??b

Mamuty to dla mnie ??wi?towanie skakania

Nie mam jednego idola. Staram si? patrze? na tych najlepszych zawodnik??w i czerpa? pozytywne aspekty z ich pracy, te kt??re mog? mi si? przyda?. P????niej pr??buj? je wciela? w ??ycie. To jest sport indywidualny, wi?c ka??dy musi sam dopracowa? si? metod treningowych, kt??re potem przek??adaj? si? na dobre skoki.

Najlepsi z najlepszych

W zaci?tych meczach fina??owych, rozgrywanych przy du??ej, ??ywio??owo reaguj?cej publice na hali 100-lecia w Sopocie a?? w dw??ch z trzech wypadk??w do wy??onienia mistrza potrzebne by??y rzuty karne. W sumie bramki, cho? a?? cztery, kibice zobaczyli tylko w meczu o mistrzostwo w kategorii lektor??w m??odszych.

Wydawnictwo:

Ciekawe pozycje o sporcie

Communio. Sport. Mi?dzynarodowy Przegl?d Teologiczny ?? nr 4(154) Rok XXVI, 2006
Il mondo dello sport oggi, Pontificium Consilium pro laicis, Watykan 2005
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wsp????zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pom???? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.
czytaj więcej

Goście

Wspieramy wszystkie inicjatywy zwi?zane ze sportem i turystyk? wodn?. Zesp???? serwisu www.yachtaman.pl
czytaj wiecej