Benedykt XVI o sporcie:

O wychowawczej roli sportu

O wychowawczej roli sportuBenedykt XVI zauwa??y??, ??e g??ry, w kt??rych uprawia si? narciarstwo to ??rodowisko w kt??rym "cz??owiek czuje si? szczeg??lnie ma??y". Zdaniem papie??a "tam mo??na na nowo poj?? w??a??ciwy nam wymiar stworzenia". G??ry pozwalaj? nam stawia? pytania o sens stworzenia, spogl?da? ku g??rze i otworzy? si? na Stw??rc?. Dzi?ki wspania??ym widokom, cz??owiek niejako spontanicznie spogl?da nie tylko na to co zewn?trzne, lecz tak??e w swoje serce

Jan Pawe?? II o sporcie:

Sport misj? i ??wiadectwem

Sport misj? i ??wiadectwemWasz wytrwa??y wysi??ek i rado??? ze zwyci?stw nabiera znaczenia symbolu, do kt??rego mo??e odwo??a? si? ka??dy cz??owiek pragn?cy duchowo wzrasta?, a szczeg??lnie chrze??cijanin, kt??ry - jak pisze ??w. Pawe?? - w ??dobrych zawodach wyst?puje?, aby uko??czywszy bieg ??ycia, otrzyma? z r?k Chrystusa ??wieniec sprawiedliwo??ci? (por. 2 Tm 4, 6-7). Niech B??g wam b??ogos??awi w tym niezwyk??ym dawaniu ??wiadectwa!

Listy Episkopatu Polski :

??Wyst?pmy w ??dobrych zawodach?.

Udzia?? w ??dobrych zawodach? to jednak nie tylko zwyci?stwo. Owszem, zwyci?stwo przynosi rado???, ale r??wnie wa??ne jest samo uczestnictwo w grze zespo??u. St?d dum? winna napawa? gra w dru??ynie narodowej. Reprezentowanie danego kraju, regionu czy spo??eczno??ci to wielki zaszczyt. Wyst?powanie w barwach narodowych jest r??wnie?? okazj? do tworzenia i podtrzymywania wzajemnych wi?zi. Z nich rodzi si? jedno???, si??a, zgoda i po??wi?cenie. One daj? sposobno??? do budowania braterstwa, solidarno??ci, zaufania, wyrozumia??o??ci i przyja??ni.

Listy Episkopat??w Europy:

Sport a ??ycie chrze??cija??skie (cz I.)

Sport nie mo??e by? uwa??any za rzeczywisto??? sam? w sobie, zamkni?t? i kompletn?. Jego miejsce jest na odpowiednim szczeblu ca??ej hierarchii warto??ci, takich jak: B??g, szacunek dla osoby i jej ??ycia, przestrzeganie wymaga?? rodziny, solidarno??? mi?dzyludzka. W takim uk??adzie sport nie jest celem, ani zwyczajnym ??rodkiem do celu. Jest raczej warto??ci? ?? dla cz??owieka i dla kultury, miejscem humanizmu i cywilizacji, kt??re niestety mo??e okaza? si? miejscem degeneracji jednostki i spo??ecze??stwa.

Homilie & Kazania:

Sport a zbawienie

Ocena wsp????czesnego sportu nie mo??e jednak by? jednostronna tzn. dotyczy? tylko zjawisk negatywnych, kt??re s? z nim zwi?zane. By??by to nieprawdziwy obraz sportu. Zjawiska negatywne mog? bowiem towarzyszy? ka??demu ludzkiemu dzia??aniu. Nie wyznaczaj? one jednak prawdziwej warto??ci tych dzia??a?? i zachowa??. Czy zatem sport mo??e mie? sw??j warto??ciowy wymiar w kontek??cie zbawiania si? cz??owieka.

Przem??wienia okoliczno??ciowe:

Po??egnanie ksi?dza J??zefa Jo??ca

Dzi?kuj? ks. J??zefowi, a czyni? to w obecno??ci Ksi?dza Prymasa przynaglaj?cego nas do duszpasterstwa ludzi sportu, za ukazanie nowego oblicza wsp????zawodnictwa na arenach sportowych.

Wydawnictwa:

Dekalog w ??yciu sportowca

Dekalog w ??yciu sportowca

Modlitwa Sportowca:

Modlitwa przed treningiem

Bo??e, oto staj? do treningu. Prosz? Ci?, daj mi wytrwa??o???, abym doskonali?? swoje sportowe umiej?tno??ci. Strze?? mnie od kontuzji i wszelkiego nieszcz???cia. Panie, nie dopu???, bym w gorliwo??ci treningu i gry zapomnia?? o regu??ach fair play.
Nape??nij me serce pokojem, abym ochoczo i rado??nie wype??nia?? swoje obowi?zki. Amen.

Rozwa??ania dla Sportowc??w:

,Us??ysz Bo??ej Matki g??os, kt??ra wzywa ci?gle nas, chce u Syna zn??w wyprosi? cud przemiany serc"

Ma??y Beniamin usiad?? przy biurku, aby napisa? list do Pana Boga z pro??b? o ma??? siostrzyczk?. Zacz??? tymi skowami: ,,Kochany Panie Bo??e, zawsze by??em dobrym ch??opcem..."W po??owie zdania zatrzyma?? si? i pomy??la??: Zapewne B??g w to nie uwierzy. Podar?? kartk? i wrzuci?? do kosza i ponownie zacz??? pisa?:,, Kochany Panie Bo??e, najcz???ciej by??em dobrym ch??opcem...". I znowu si? zatrzyma??, my??l?c: z pewno??ci? to Pana Boga nie wzruszy. Kolejna kartka pow?drowa??a do kosza. Strapiony Beniamin poszed?? do ??azienki, wzi?l du??y r?cznik i roz??o??y?? go w pokoju na tapczanie. Po czym si?gn?l po figurk? Matki Bo??ej, kt??ra zajmowa??a w pokoju honorowe miejsce. Po??o??y?? j? na tapczanie,owin?l delikatnie r?cznikiem i obwi?za?? sznurkiem. Nast?pnie po??o??y?? figurk? Matki Bo??ej na biurku i zacz??? kolejny list: ,,Kochany Panie Bo??e, je??li chcesz ujrze? swoj? Matk?...". I tu wy??uszczy?? ca??y sw??j problem, b?d?c ??wi?cie przekonany, ??e Pan B??g zastraszony utrat? Matki, z pewno??ci? go wys??ucha.

Wywiady:

Duch sportu jeszcze nie umar??!

??Cudu nie by??o? ?? tak jedna z gazet skomentowa??a trzecie z rz?du mistrzostwo ??wiata siatkarzy dla Brazylii. W przekroju ca??ego turnieju tytu?? dosta?? si? w godne r?ce?
?? Gdyby??my oceniali kto na niego zas??u??y??, to r??wnie mocno nale??a??by on si? Kuba??czykom. Obie dru??yny musia??y jednak skonfrontowa? swoje umiej?tno??ci i wtedy okaza??o si?, ??e Brazylia jest zespo??em skuteczniejszym. Canarinhos w meczach o najwy??sz? stawk? po prostu zwykle deklasuj? swoich rywali. Tak by??o i tym razem.

??wiadectwa sportowc??w:

??wiadectwo ?ukasza Nowaka

??wiadectwo ?ukasza NowakaTe s??owa idealnie odzwierciedlaj? to co mog??em prze??y? na olimpijskiej trasie chodu na dystansie 50km. Znak krzy??a na mecie dla ,,tego? kt??ry pozwoli??, da?? mi mo??liwo??? spe??ni? swoje dotychczasowe marzenie, da?? mi wiary, si??y nie tylko podczas olimpijskiej rywalizacji, ale przede wszystkim w d??ugich i ??mudnych przygotowaniach. 9lat ci???kiej pracy. Pracy w upale, przenikliwym zimnie, ale zawsze z Bogiem u boku. Lat nie tylko us??anych sami r????ami. By??y chwile zw?tpienia, s??abo??ci, ale za ka??dym razem z ka??dej pora??ki staram si? wchodzi? co raz to mocniejszy. Te przys??owiowe ,,ciernie? tylko z moc? wiar? przezwyci???y? mog?.

Wydawnictwo:

Ksi???ki wydane przez Salos RP

Zapraszamy do zapoznania si? z wydawnictwami Stowarzyszenia SALOS. S? w??r??d nich ksi???ki, prace o charakterze metodycznym oraz albumy.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, oto staj? do rywalizacji. Ty znasz m??j trud w??o??ony w treningi, w zmaganie z przeciwno??ciami. Ty wiesz, jak du??o czasu po??wi?ci??em, aby nale??ycie przygotowa? si? do dzisiejszego dnia. Prosz? Ci?, Bo??e, pozw??l mi osi?gn?? jak najlepszy wynik.
czytaj więcej

Goście

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia,Nowego Roku i Olimpiady w Soczi ca??ej rodzinie sportowej ...
czytaj wiecej