Modlitwa przed treningiem

Bo??e, oto staj? do treningu. Prosz? Ci?, daj mi wytrwa??o???, abym doskonali?? swoje sportowe umiej?tno??ci. Strze?? mnie od kontuzji i wszelkiego nieszcz???cia. Panie, nie dopu???, bym w gorliwo??ci treningu i gry zapomnia?? o regu??ach fair play.
Nape??nij me serce pokojem, abym ochoczo i rado??nie wype??nia?? swoje obowi?zki. Amen.

Wydawnictwo:

Gramy razem Panie

Gramy razem Panie

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, Ty wiesz, ??e nie ??yj? sam na ??wiecie. Drugi cz??owiek to wielki dar. Dlatego dzi?kuj? za ludzi, kt??rych stawiasz na mojej drodze. Dzi?kuj? za moj? dru??yn?, za trener??w, dzia??aczy, za tych, kt??rzy dbaj? o nasze zdrowie i wszystkich, kt??rzy pracuj? dla dobra dru??yny.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am ogromne s??owa uznania tw??rcom tej strony. ??ycz? wielu ??ask Bo??ych i natchnie?? ...
czytaj wiecej