Listy Episkopatu Polski :

??Wyst?pmy w ??dobrych zawodach?.

Udzia?? w ??dobrych zawodach? to jednak nie tylko zwyci?stwo. Owszem, zwyci?stwo przynosi rado???, ale r??wnie wa??ne jest samo uczestnictwo w grze zespo??u. St?d dum? winna napawa? gra w dru??ynie narodowej. Reprezentowanie danego kraju, regionu czy spo??eczno??ci to wielki zaszczyt. Wyst?powanie w barwach narodowych jest r??wnie?? okazj? do tworzenia i podtrzymywania wzajemnych wi?zi. Z nich rodzi si? jedno???, si??a, zgoda i po??wi?cenie. One daj? sposobno??? do budowania braterstwa, solidarno??ci, zaufania, wyrozumia??o??ci i przyja??ni.

O zagro??eniu zdrowia i sportu

O zagro??eniu zdrowia i sportuDzi?? dla ratowania zdrowia publicznego potrzebna jest wr?cz nowa filozofia. Spo??eczna potrzeba chwili wymaga daleko id?cych przeobra??e?? nie tylko systemowych i organizacyjnych, lecz przede wszystkim intelektualnych i wychowawczych, kszta??tuj?cych now? mentalno??? i nowe zachowanie spo??ecze??stwa, wymaga mozolnego budowania nowej obyczajowo??ci.

W obronie "dobrych zawod??w"

W obronie "Dobre zawody", o kt??rych czytamy w Li??cie ??w. Paw??a do Tymoteusza, to metafora ludzkiego ??ycia. Ka??dy cz??owiek, tak jak sportowiec, zmaga si? ze s??abo??ciami i ograniczeniami cia??a, hartuje swoj? psychik?, d????c do mety i zwyci?stwa. Podobnie jak sportowiec i zawodnik. Sportowiec d???y do zwyci?stwa "tu i teraz". Cz??owiek natomiast zmierza do zwyci?stwa w wieczno??ci.??

List o chrze??cija??skich walorach turystyki

List  o chrze??cija??skich walorach turystyki"Nie mamy tutaj trwa??ego miasta, ale szukamy tego, kt??re ma przyj???" (Hbr 13, 14). ??ycie cz??owieka jest pielgrzymowaniem na spotkanie z Bogiem w wieczno??ci. Jeste??my wi?c wszyscy "lud??mi drogi".

Wydawnictwo:

Bo??y doping

Bo??y doping

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

O??wie?, Panie, nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech ka??de nasze dzia??anie w Tobie ma sw??j pocz?tek i koniec. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej