Jan Pawe?? II o sporcie:

Sport misj? i ??wiadectwem

Sport misj? i ??wiadectwemWasz wytrwa??y wysi??ek i rado??? ze zwyci?stw nabiera znaczenia symbolu, do kt??rego mo??e odwo??a? si? ka??dy cz??owiek pragn?cy duchowo wzrasta?, a szczeg??lnie chrze??cijanin, kt??ry - jak pisze ??w. Pawe?? - w ??dobrych zawodach wyst?puje?, aby uko??czywszy bieg ??ycia, otrzyma? z r?k Chrystusa ??wieniec sprawiedliwo??ci? (por. 2 Tm 4, 6-7). Niech B??g wam b??ogos??awi w tym niezwyk??ym dawaniu ??wiadectwa!

Jan Pawe?? II, Rachunek sumienia dla sportu

Jan Pawe?? II, Rachunek sumienia dla sportu"Czy?? nie wiecie, ??e gdy zawodnicy biegn? na stadionie, wszyscy wprawdzie biegn?, lecz jeden tylko otrzymuje nagrod?? Przeto tak biegnijcie, aby??cie j? otrzymali" (1 Kor 9, 24).?W Koryncie, dok?d Pawe?? dotar?? z or?dziem Ewangelii, znajdowa?? si? wielki stadion, na kt??rym rozgrywano "igrzyska istmijskie". Dlatego Aposto??, pragn?c przynagli? chrze??cijan tego miasta, aby wszystkimi si??ami w???czyli si? w ??yciowe "zawody", s??usznie pos??uguje si? przyk??adem wy??cigu sportowego.

Oblicze i dusza sportu

Oblicze i dusza sportuPotencja?? ukryty w sporcie sprawia, ??e jest on szczeg??lnie wa??nym narz?dziem integralnego rozwoju cz??owieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania spo??ecze??stwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszno???, uczciwo??? i szacunek dla cia??a - stanowi?ce z pewno??ci? niezb?dne cnoty ka??dego dobrego sportowca - przyczyniaj? si? do budowy spo??ecze??stwa, gdzie miejsce antagonizm??w zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wy??ej ceni si? spotkanie ni?? konflikt, uczciwe wsp????zawodnictwo ni?? zawzi?t? konfrontacj?.

Homilia podczas nabo??e??stwa czerwcowego

Homilia podczas nabo??e??stwa czerwcowegoKa??dy rodzaj sportu niesie z sob? bogaty skarbiec warto??ci, kt??re zawsze trzeba sobie u??wiadamia?, aby m??c je urzeczywistnia?. ?wiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwa??o???, odpowiedzialno???, znoszenie trudu i niewyg??d, duch wyrzeczenia i solidarno??ci, wierno??? obowi?zkom - to wszystko nale??y do cn??t sportowca. Zach?cam was, m??odych sportowc??w, aby??cie ??yli zgodnie z wymaganiami tych warto??ci, aby??cie w ??yciu byli zawsze lud??mi prawymi, uczciwymi i zr??wnowa??onymi, lud??mi, kt??rzy budz? zaufanie i nadziej?.

Wydawnictwo:

Dekalog w ??yciu sportowca

Dekalog w ??yciu sportowca

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, oto staj? do treningu. Prosz? Ci?, daj mi wytrwa??o???, abym doskonali?? swoje sportowe umiej?tno??ci. Strze?? mnie od kontuzji i wszelkiego nieszcz???cia. Panie, nie dopu???, bym w gorliwo??ci treningu i gry zapomnia?? o regu??ach fair play. Nape??nij me serce pokojem, abym ochoczo i rado??nie wype??nia?? swoje obowi?zki. Amen.
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej