Nowy Rok na nowo

Czas przemija tak bardzo szybko, a my wci??? z niedowierzaniem spogl?damy za siebie, by przekona? si?, ??e jego nieub??agany up??yw staje si? rzeczywisto??ci?. I oto sko??czy?? si? kolejny rok naszego ??ycia - rok, w którym na pewno wiele si? dzia??o, w którym dokonywali??my tysi?cy du??ych i ma??ych wyborów, w którym przybli??ali??my si? z ka??d? minut? do Tego, który nas stworzy??.

     Czy znale??li??my si? w punkcie wyj??cia, czy wr?cz przeciwnie - post?pili??my cho? par? kroków na ??cie??ce naszych dni? Na to pytanie ka??dy musi odpowiedzie? sobie sam. I jakakolwiek b?dzie odpowied??, musimy u??wiadomi? sobie, ??e w??a??nie dzi??, w tym momencie, otrzymujemy cenny dar - czas, który przybiera posta? nowego roku kalendarzowego. Stoimy na progu drzwi, które s? jednocze??nie wyj??ciem i wej??ciem , a wi?c przej??ciem do nast?pnego etapu. Powinni??my sobie zda? spraw? z tego, ??e to wszystko, co by??o naszym udzia??em przez ostatnich dwana??cie miesi?cy, jest tym, za co odpowiadamy, pod czym mamy si? teraz podpisa?. To na zawsze pozostaje w naszej "kartotece" i jest ??wiadectwem naszego ??ycia i post?powania. A teraz otrzymujemy nowy pocz?tek, przysz??o???, która nie przybiera jeszcze konkretnych kszta??tów, ale staje si? ju?? naszym udzia??em. I na tej drodze znów nie jeste??my sami, bo kroczy z nami od wieków Ten, który dla nas przyszed?? na ??wiat. Jest On S??owem, które by??o "na pocz?tku" - S??owem, które rozproszy??o mroki ??mierci. Nasz krok w nieznane jest wi?c ju?? odt?d zawsze o??wietlony Jego blaskiem, bo Bóg w Swym mi??osierdziu zechcia??, by Ono sta??o si? naszym Przewodnikiem.

     U progu Nowego Roku stajemy z pustymi naczyniami, niczym ci, którzy wyruszaj? na poszukiwanie skarbów. Podczas tej podró??y owe naczynia mamy wype??ni?, a nawet wi?cej - mamy sami sta? si? tymi naczyniami, by przez nie mog??a przelewa? si? ??aska, by sta??y si? u??ytecznymi narz?dziami w r?kach Pana. Stoimy teraz przed "rozleg??ymi polami", które przy naszym staraniu i wspó??pracy z Duchem ??wi?tym, stan? si? szumi?cymi po??aciami zbó??. S??o??ce Opatrzno??ci b?dzie je ogrzewa?, wiatr dobroci tuli? do snu, deszcz b??ogos??awie??stw napoi spragnione k??osy, a wejrzenie mi??o??ci nie pozwoli ??adnemu z nich si? z??ama?.

     Pocz?tek to ??ród??o, które wytryskuje na ??ycie wieczne. To ??ród??o, które orze??wia ka??d? znu??on? dusz? i daje pokrzepienie tak nam jak i naszym bli??nim - wspó??uczestnikom drogi. To co oferuje nam Stwórca kiedy stoimy przy bramie Nowego Roku, staje si? kolejny ju?? raz spe??nion? obietnic? nadziei, która nigdy nie zawodzi. To ona bowiem jest klejnotem w koronie cz??owieczego ??ycia, jest kwiatem na dnie serca, którego woni? i pi?kno??ci? mamy przyozdabia? ca??e nasze istnienie. Nadziej? jest S??owo, bo w Nim dokona??o si? wype??nienie wszystkich Bo??ych obietnic. Bóg daj?c Swego Jednorodzonego Syna, przygarn??? ludzko??? do Siebie. Spojrza?? z trosk? na Sw? winnic?, nie pozostawi?? bez opieki Swej owczarni. Pozostawi?? nam jednak woln? decyzj? przyj?cia ??wiat??o??ci, tak? sam?, jak? mamy przez ca??e ??ycie oraz na pocz?tku tego roku. Ta wolno??? w wyborze ma zrodzi? zas??ug? odpowiedzialnego i ??wiadomego przyj?cia Zbawiciela, który chce zebra? obfity plon w tych sercach, które z ufno??ci? otworz? si? na Jego przyj??cie. Tak jak u progu zbawczego planu Bóg po??o??y?? - niczym ziarno - S??owo, tak teraz na progu najbli??szych miesi?cy przypomina nam o tym najwa??niejszym w dziejach ludzko??ci wydarzeniu.

     Pami?tajmy jednak, ??e ka??de ziarno istnieje po to, aby wyda? plon, cudownie pomna??any Bo??ym wejrzeniem. Nasze ??ycie powinno "oddycha?" wype??nionymi obietnicami, które staj? si? - na wzór spe??nionej Obietnicy - fundamentami i zarodkami wszelkich dzie??. Im wszystkim powinna przy??wieca? ??wiadomo???, ??e to Ojciec Niebieski pierwszy ofiarowa?? S??owo, rozpocz??? dzie??o wzrostu ludzko??ci, tchn??? w nas ??ycie wype??niaj?c przestrze?? czasem, który odt?d odmierza sekundy do spotkania z Nim w wiecznej szcz???liwo??ci. Ten, który powo??a?? Wszech??wiat do istnienia i nam niegodnym u??yczy?? obficie Swych ??ask, by??my szli pewnie do przodu. Ten, który jest Pocz?tkiem i nam daje na nowo pocz?tek, w którym mamy zapyta? jednocze??nie o dotychczasowy owoc ka??dego s??owa i ka??dego czynu, jak i o przysz??y plon, o który ju?? dzi?? musimy zabiega?, piel?gnuj?c w sobie dary ??aski, które pos??u??y? nam maj? do po??ytecznej pracy.

     Owoc Bo??ego S??owa jest rzeczywisto??ci? spe??nion? i spe??niaj?c? si? ka??dego dnia, Bóg bowiem dotrzymuje obietnicy naszego Zbawienia. A jak wygl?daj? nasze obietnice i jak dokona??o si? ich spe??nienie? Mo??emy to stwierdzi? patrz?c wstecz i podsumowuj?c rok, który min??? bezpowrotnie. W tej chwili pyta?? o owoce naszego ??ycia i przyj?cie Woli Bo??ej, sta??my wobec siebie w prawdzie, sta??my w prawdzie wobec tej codzienno??ci, która oddali??a si? ju?? do przesz??o??ci i tej, która dopiero nadejdzie. W tych wszystkich chwilach odnajd??my ich niesamowito??? i niepowtarzalno???, bo wszystkie s? darami Bo??ej mi??o??ci oraz dobroci. Ka??dy nowy dzie?? to wspania??a szansa na czynienie dobra i na piel?gnowanie naszej roli tak, by zakwit??y na niej najpi?kniejsze kwiaty, b?d?ce zapowiedzi? owoców zbieranych tu i w wieczno??ci.

 

Wydawnictwo:

Ksi???ki wydane przez Salos RP

Zapraszamy do zapoznania si? z wydawnictwami Stowarzyszenia SALOS. S? w??r??d nich ksi???ki, prace o charakterze metodycznym oraz albumy.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, oto staj? do rywalizacji. Ty znasz m??j trud w??o??ony w treningi, w zmaganie z przeciwno??ciami. Ty wiesz, jak du??o czasu po??wi?ci??em, aby nale??ycie przygotowa? si? do dzisiejszego dnia. Prosz? Ci?, Bo??e, pozw??l mi osi?gn?? jak najlepszy wynik.
czytaj więcej

Goście

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej