10 wskaz??wek wakacyjnych

1. Po??egnaj si? z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij zabra? plecaka, medalika i ksi???eczki do nabo??e??stwa.
3. Zabierz wygodne buty, aby?? móg?? doj??? do ko??cio??a.
4. Kieruj si? kompasem - sumieniem, modlitw?, a nigdy nie zb???dzisz.
5. No?? w s??o??cu okulary, niech ci jednak nie zas??oni? Boga.
6. Dbaj o pokarm dla ciebie i duszy, aby nie by??y g??odne.
7. Nie ??mie? na postoju, ani we w??asnej duszy.
8. Chodz?c po lasach, górach, nie zgub drogi.
9. Nie przeklinaj a raczej u??miechaj si?.
10. Wró? z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Bo??y!

Wydawnictwo:

Pe??ne zwyci?stwo. Nowy Testament. Wydanie dla sportowc??w

Pe??ne zwyci?stwo. Nowy Testament. Wydanie dla sportowc??w

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Bo??e, chc? prosi? za zawodnik??w mojej ulubionej dru??yny. Chc? ich wesprze? moj? modlitw?. Pomagaj im w osi?gni?ciu najwy??szych laur??w sportowych i strze?? od kontuzji. Spraw, by przez swoj? postaw? przynie??li chlub? naszej ojczy??nie czy miejscowo??ci, kt??r? reprezentuj?.
czytaj więcej

Goście

Wspieramy wszystkie inicjatywy zwi?zane ze sportem i turystyk? wodn?. Zesp???? serwisu www.yachtaman.pl
czytaj wiecej