Modlitwa przed zawodami

Modlitwa przed zawodami

Panie, oto staj? do rywalizacji. Ty znasz mój trud w??o??ony w treningi, w zmaganie z przeciwno??ciami. Ty wiesz, jak du??o czasu po??wi?ci??em, aby nale??ycie przygotowa? si? do dzisiejszego dnia. Prosz? Ci?, Bo??e, pozwól mi osi?gn?? jak najlepszy wynik. Tak wielu ludzi patrzy na mnie z nadziej?, ??e ich nie zawiod?. Moja rodzina, moi trenerzy, kibice. To im zawdzi?czam tak wiele. Chc? przynie??? im satysfakcj? i rado??? przez udany wyst?p. Panie, prosz? Ci? te?? za moich przeciwników. Nie daj mi zapomnie?, ??e to moi bli??ni. Pomó?? mi okaza? im nale??ny szacunek, tak??e wtedy, gdy oka??? si? ode mnie lepsi. Pomó?? mi panowa? nad sob?, zachowaj od kontuzji i wszelkiego niebezpiecze??stwa. Amen.

Wydawnictwo:

Ksi???ki wydane przez Salos RP

Zapraszamy do zapoznania si? z wydawnictwami Stowarzyszenia SALOS. S? w??r??d nich ksi???ki, prace o charakterze metodycznym oraz albumy.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, oto staj? do treningu. Prosz? Ci?, daj mi wytrwa??o???, abym doskonali?? swoje sportowe umiej?tno??ci. Strze?? mnie od kontuzji i wszelkiego nieszcz???cia. Panie, nie dopu???, bym w gorliwo??ci treningu i gry zapomnia?? o regu??ach fair play. Nape??nij me serce pokojem, abym ochoczo i rado??nie wype??nia?? swoje obowi?zki. Amen.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am swoj? rado??? z powstania strony. Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron? ...
czytaj wiecej