Modlitwa po zawodach

Bo??e, dzi?kuj? Ci za rado???, jak? daje sport i gra. Dzi?kuj? Ci za kole??e??stwo i przyja????, jakich dzi?ki nim do??wiadczam. Nie pozwól, bym w zwyci?stwie by?? wynios??y, a w pora??ce traci?? nadziej?. Wszystko, cokolwiek stworzy??e??, wychwala Ciebie, tak??e cia??o cz??owieka, które w tak cudowny sposób ulepi??e?? z prochu ziemi. Pomó?? mi wys??awia? Ci? we wszystkim, a w ko??cu daj mi nagrod?, jak? obieca??e?? zwyci?zcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wydawnictwo:

Bo??y doping

Bo??y doping

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, dzi?kuj? Ci za rado???, jak? daje sport i gra. Dzi?kuj? Ci za kole??e??stwo i przyja????, jakich dzi?ki nim do??wiadczam. Nie pozw??l, bym w zwyci?stwie by?? wynios??y, a w pora??ce traci?? nadziej?. Wszystko, cokolwiek stworzy??e??, wychwala Ciebie, tak??e cia??o cz??owieka, kt??re w tak cudowny spos??b ulepi??e?? z prochu ziemi. Pom???? mi wys??awia? Ci? we wszystkim, a w ko??cu daj mi nagrod?, jak? obieca??e?? zwyci?zcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am ogromne s??owa uznania tw??rcom tej strony. ??ycz? wielu ??ask Bo??ych i natchnie?? ...
czytaj wiecej