Pierwszy dzie?? ??ycia

Pierwszy dzie?? ??ycia

“Pierwszy dzie?? reszty ??ycia” to ksi???ka, jakiej dotychczas na naszym rynku nie by??o – uj?ty w reporta??ow? form? poradnik psychologiczny dla wszystkich, którzy maj? problemy z alkoholem i ze swoimi emocjami, a tak??e dla ich bliskich. Autorka, Halina Zarzecka, przeprowadzi??a rozmowy z wybitnymi specjalistami z dziedziny uzale??nie??: dr. Bohdanem T. Woronowiczem, lekarzem psychiatr? i z dr Ew? Woydy????o-Osiaty??sk?, psychologiem. Swoimi do??wiadczeniami podzielili si? tak??e terapeuci, którzy sami s? lud??mi uzale??nionymi. Czternastu innych bohaterów ksi???ki to niepij?cy alkoholicy. Niezwykle szczerze opowiadaj? oni o tym, jak popadli w na??óg, jak si? z nim zmagali i w jaki sposób, cz?sto po wielu nieudanych próbach, doszli do trwa??ej trze??wo??ci. Bohaterom ksi???ki – tak??e tym, którzy sami siebie uwa??ali za przypadki beznadziejne – uda??o si? zmieni? swoje my??lenie i post?powanie, odnale??? drog? do innego, szcz???liwszego ??ycia. Dlaczego innym mia??oby si? to nie uda?? Mechanizm wszystkich uzale??nie?? jest taki sam – alkoholizm, narkomania, lekomania, pracoholizm czy seksoholizm to ucieczka przed samym sob?, swoimi uczuciami, przed realnym ??yciem. I wszystkie uzale??nienia leczy si? podobnie. Wielk? rol? odgrywa tu samopomocowy program 12 Kroków wspólnoty Anonimowych Alkoholików – program rozwoju duchowego. Rozmówcy Haliny Zarzeckiej mówi? m.in. o tym, jakim wybawieniem by??o dla nich zrozumienie tego prostego programu. “Pierwszy dzie?? reszty ??ycia” jest ksi???k? dla szerokiego kr?gu odbiorców – tak??e tych, którzy chc? rozumie? problemy innych ludzi, pomóc im albo wybaczy?. Reporterskie do??wiadczenie autorki, zajmuj?cej si? od dawna uzale??nieniami, i jej warsztat pisarski sprawiaj?, ??e ksi???k? czyta si? jednym tchem. Nie ma w niej taniego optymizmu, ale niesie ona ze sob? uzasadnion? nadziej?.

Wydawnictwo:

Bo??y doping

Bo??y doping

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Jezu, Ty Jeste?? ??yciem i zmartwychwstaniem, prosz? Ci? za tych wszystkich z rodziny sportowej, dla kt??rych zako??czy?? si? ju?? bieg ziemskiego ??ycia. Niech dzi?ki Twemu mi??osierdziu osi?gn? niewi?dn?cy wieniec chwa??y. Pozw??l im radowa? si? ogl?daniem oblicza Boga razem ze ??wi?tymi w Kr??lestwie Niebieskim, gdzie ??yjesz i kr??lujesz na wieki wiek??w. Amen.
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej