Modlitwa po zawodach

Bo??e, dzi?kuj? Ci za rado???, jak? daje sport i gra. Dzi?kuj? Ci za kole??e??stwo i przyja????, jakich dzi?ki nim do??wiadczam. Nie pozwól, bym w zwyci?stwie by?? wynios??y, a w pora??ce traci?? nadziej?. Wszystko, cokolwiek stworzy??e??, wychwala Ciebie, tak??e cia??o cz??owieka, które w tak cudowny sposób ulepi??e?? z prochu ziemi. Pomó?? mi wys??awia? Ci? we wszystkim, a w ko??cu daj mi nagrod?, jak? obieca??e?? zwyci?zcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wydawnictwo:

Gramy razem Panie

Gramy razem Panie

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Jezu, Ty Jeste?? ??yciem i zmartwychwstaniem, prosz? Ci? za tych wszystkich z rodziny sportowej, dla kt??rych zako??czy?? si? ju?? bieg ziemskiego ??ycia. Niech dzi?ki Twemu mi??osierdziu osi?gn? niewi?dn?cy wieniec chwa??y. Pozw??l im radowa? si? ogl?daniem oblicza Boga razem ze ??wi?tymi w Kr??lestwie Niebieskim, gdzie ??yjesz i kr??lujesz na wieki wiek??w. Amen.
czytaj więcej

Goście

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia,Nowego Roku i Olimpiady w Soczi ca??ej rodzinie sportowej ...
czytaj wiecej