Modlitwa za zmar??ych sportowc??w

Panie Jezu, Ty Jeste?? ??yciem i zmartwychwstaniem, prosz? Ci? za tych wszystkich z rodziny sportowej, dla których zako??czy?? si? ju?? bieg ziemskiego ??ycia. Niech dzi?ki Twemu mi??osierdziu osi?gn? niewi?dn?cy wieniec chwa??y. Pozwól im radowa? si? ogl?daniem oblicza Boga razem ze ??wi?tymi w Królestwie Niebieskim, gdzie ??yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wieczny odpoczynek racz im da? Panie, a ??wiat??o??? wiekuista niechaj im ??wieci. Niech odpoczywaj? w pokoju wiecznym. Amen.

Wydawnictwo:

Pe??ne zwyci?stwo. Nowy Testament. Wydanie dla sportowc??w

Pe??ne zwyci?stwo. Nowy Testament. Wydanie dla sportowc??w

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, dzi?kuj? Ci za rado???, jak? daje sport i gra. Dzi?kuj? Ci za kole??e??stwo i przyja????, jakich dzi?ki nim do??wiadczam. Nie pozw??l, bym w zwyci?stwie by?? wynios??y, a w pora??ce traci?? nadziej?. Wszystko, cokolwiek stworzy??e??, wychwala Ciebie, tak??e cia??o cz??owieka, kt??re w tak cudowny spos??b ulepi??e?? z prochu ziemi. Pom???? mi wys??awia? Ci? we wszystkim, a w ko??cu daj mi nagrod?, jak? obieca??e?? zwyci?zcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej