Modlitwa za chorego (sportowca)

Panie Jezu, cz??owiek, którego kocham, choruje. Wiem, ??e cierpienie jest cz???ci? ludzkiego ??ycia. Dotyka nas, b?d?c skutkiem grzechu pierworodnego. Ty wiesz jak bardzo choroba naszego brata (siostry) nas niepokoi. Szukamy pomocy w medycynie, szukamy pomocy u Ciebie.
Boski Lekarzu, Ty nigdy nie odwraca??e?? si? od niedoli cz??owieka, tyle razy zatrzymywa??e?? si? nad niewidomymi, sparali??owanymi, tr?dowatymi, wskrzesza??e?? umar??ych.
Prosz? Ci? pokornie, pochyl si? nad tym chorym i w swojej mocy przywró? mu zdrowie. Mnie za?? przymnó?? wiary, bym z ufno??ci? oczekiwa?? na Twoj? ??ask? i umia?? przyj?? Tw? wol?, bo wszystko jest w Twoich r?kach, który ??yjesz i kochasz nas na wieki wieków. Amen.
Maryjo, Uzdrowienie chorych - módl si? za nami.

Wydawnictwo:

Ciekawe pozycje o sporcie

Communio. Sport. Mi?dzynarodowy Przegl?d Teologiczny ?? nr 4(154) Rok XXVI, 2006
Il mondo dello sport oggi, Pontificium Consilium pro laicis, Watykan 2005
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wsp????zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pom???? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.
czytaj więcej

Goście

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej