XIX Mi─?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

XIX Mi─?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

W dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si─? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi ??wi─?tokrzyskiej, XIX Mi─?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

 

Rozegrano 9 rund tzw. systemem szwajcarskim. Startowa??o 25 zawodników: 23 ksi─???y, 1 kleryk i 1 siostra zakonna. Cho─? pandemia koronawirusa ograniczy??a uczestnictwo duchownych spoza Polski, to jednak nie przeszkodzi??a w tym absolutnie: w zawodach wyst─?pi?? ks. Stanis??aw Gibzi??ski z Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Szachowym mistrzem Polski duchowie??stwa zosta?? ks. Miros??aw Mejzner SAC, rektor palloty??skiego Wy??szego Seminarium Duchownego w O??tarzewie (8 pkt.). Jemu te?? przypad??a w udziale nagroda za najpi─?kniejsz─? parti─?. Drugie miejsce zaj─??? ks. Karol Jakubiak z diecezji siedleckiej (7 pkt.), a trzecie ks. S??awomir Paw??owski SAC (7 pkt.).

Najlepszym debiutantem mistrzostw by?? ks. B??a??ej Bryk z archidiecezji katowickiej, który zaj─??? 6 miejsce (5,5 pkt.) i zdoby?? II kategori─? szachow─?. Najlepszym seniorem zosta?? ks. Franciszek Grela, emerytowany proboszcz Parafii ??w. Józefa w Nisku, który zaj─??? 10 miejsce (5 pkt). Nagrod─? fair play otrzyma?? ks. Bogus??aw Burgat, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej za trud pogodzenia zawodów z podj─?tymi wcze??niej obowi─?zkami.

W klasyfikacji dru??ynowej (??─?cznie z wynikami zawodów w szachach szybkich i b??yskawicznych, rozegranymi 24-25 lutego 2020 w Konstancinie-Jeziornej) 1 miejsce zaj─???a diecezja sandomierska, 2 miejsce archidiecezja przemyska, a 3 miejsce ojcowie franciszkanie.

Patronat honorowy nad rozgrywkami obj─?li m. in. bp Henryk Tomasik, biskup radomski; pani El??bieta Witek, Marsza??ek Sejmu; pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, Minister Sportu, pan Zbigniew Koniusz, Wojewoda ??wi─?tokrzyski. Jednym z fundatorów nagród by?? pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Patronat medialny sprawowa??a Telewizja Kielce (TVP3).

Oprócz zmaga?? sportowych mistrzostwa by??y tak??e okazj─? do modlitwy i spotka??. Wszyscy chwalili klimat ciszy ka??kowskiego sanktuarium wraz z jego walorami przyrodniczymi, a przede wszystkim go??cinno??─? jego kustosza, ks. Zbigniewa Staniosa.

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa odbywaj─? si─? od 2002 r. S─? one zaliczane oficjalnie przez Polski Zwi─?zek Szachowy do grupy bran??owych mistrzostw Polski. Ich pomys??odawc─? jest ks. Stanis??aw D─?bowski (Godów-Ka??ków, diecezja radomska). Obecnie dyrektorem mistrzostw jest ks. Krzysztof Domaracze??ko (Czeremcha, diecezja drohiczy??ska).

Najbli??sze mistrzostwa w szachach szybkich i b??yskawicznych odb─?d─? si─? w Konstancinie-Jeziornej, w palloty??skim Centrum Animacji Misyjnej w dniach 15-16 lutego 2021, a w szachach klasycznych w dniach 5-10 lipca 2021 w Metropolitalnym Wy??szym Seminarium Duchownym we Wroc??awiu. Zapisy oraz inne informacje na oficjalnej stronie mistrzostw: http://www.smpd.pl/ .


Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogaleri─Ö

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb─?d─? si─? w dniach 22 Ô?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb─?dzie si─? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej Ô??EMAUSÔ?Ł.
czytaj wi─Öcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi─?zku z zaistnia??─? sytuacj─? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi─???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si─? odby─? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj─? przesuni─?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj wi─Öcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si─? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn─??? si─? i wr─?czy?? mu ma??─? paczk─? tytoniu, m??wi─?c: Ô??To do fajeczki. Trzymaj si─?Ô?Ł. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz─???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj wi─Öcej

Go┼Ťcie

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej