COS: Spa??a i Wa??cz otwarte od 9 maja

COS: Spa??a i Wa??cz otwarte od 9 maja

Obiekty Centralnego O??rodka Sportu w Spale i Wa??czu przyjm? sportowców 9 maja. Od pi?tku trwa izolacja zawodników, którzy jako pierwsi wróc? do profesjonalnych przygotowa?? do igrzysk olimpijskich Tokio 2020, które odb?d? si? w przysz??ym roku.

 

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowa??a, ??e w Wa??czu trenowali b?d? m.in. kajakarze i wio??larze, a o??rodek w Spale przyjmie g??ównie lekkoatletów.

Szefowa resortu sportu doda??a, ??e jest w sta??ym kontakcie z w??adzami Centralnego O??rodka Sportu w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia obiektów, w których trenowali b?d? przyszli olimpijczycy. Wyrazi??a przekonanie, ??e polscy sportowcy przywioz? z igrzysk olimpijskich w Tokio „worek” medali. Podzi?kowa??a sportowcom i trenerom za dotychczasow? dyscyplin? w czasie epidemii.

Ustalenia odno??nie ponownego otwarcia obiektów COS zapad??y podczas wideokonferencji z udzia??em przedstawicieli m.in. Centralnego O??rodka Sportu, Ministerstwa Sportu, Instytutu Sportu – Pa??stwowego Instytutu Badawczego, Centralnego O??rodka Medycyny Sportowej oraz w??adz niektórych zwi?zków sportowych. Przypomnijmy, ??e wszystkie o??rodki COS, w zwi?zku z zagro??eniem pandemi? koronawirusa, od 14 marca s? zamkni?te.

 

– Po o??rodkach w Spale i Wa??czu, w nast?pnej kolejno??ci otwarte maj? by? o??rodki COS w Cetniewie i Zakopanem – mówi Mateusz Grzybowski, dyrektor Centralnego O??rodka Sportu. Minister Sportu podkre??li??a, ??e do tej listy do???czy w drugim etapie tak??e o??rodek w Szczyrku.

Proces zabezpieczenia i kontroli pod wzgl?dem medycznym opracowa?? i b?dzie koordynowa?? Centralny O??rodek Medycyny Sportowej w ??cis??ej wspó??pracy z Ministerstwem Sportu. Treningi odbywa? si? b?d? w ??cis??ym re??imie sanitarnym, a przed przyjazdem do Centralnego O??rodka Sportu zawodnicy b?d? musieli odby? obowi?zkow? czternastodniow? izolacj? domow?. Poszczególne grupy treningowe zobowi?zane b?d? do niekontaktowania si? z pozosta??ymi osobami, a treningi b?d? mog??y odbywa? si? w grupach najwy??ej pi?cioosobowych. Wszyscy uczestnicy zgrupowa?? b?d? mieli zakaz bezpo??redniego kontaktu z osobami spoza o??rodka, a tak??e, co oczywiste, nie b?d? mogli go opu??ci?.

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e. Za trud i wysi??ek, dobry wynik i inne ??aski tak wa??ne dla sportowca mo??na podzi?kowa? ...
czytaj wiecej