Mistrzostwa Polski Wy??szych Seminari??w Duchownych i Zakonnych

22 lutego br. w Kielcach odb?dzie si? tegoroczna edycja Mistrzostw Polski Wy??szych Seminariów Duchownych i Zakonnych w pi??ce no??nej halowej. W Turnieju wezm? udzia?? 24 dru??yny z ca??ego kraju, by w duchu sportowej rywalizacji walczy? o tytu?? Mistrza Polski.


  

Mistrzostwa b?d? tak??e okazj? do szerzenia idei hospicyjnej, bezinteresownej pomocy dla bli??niego w potrzebie poprzez udzia?? w akcji "Pola nadziei" i zbiórce pieni?dzy dla kieleckiego hospicjum im. ??w. Matki Teresy z Kalkuty.

 

  

Wszystkie mecze b?dzie mo??na zobaczy? w halach sportowych X Liceum Ogólnokszta??c?cego Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego w Kielcach przy ul. Jagiello??skiej 90.

 

 

 
 
 

 

   

Od Pt., 21 lut o 19:00 do Sob., 22 lut o 19:00

 

 

   

Wy??sze Seminarium Duchowne w Kielcach - WSD Kielce

 

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e. Za trud i wysi??ek, dobry wynik i inne ??aski tak wa??ne dla sportowca mo??na podzi?kowa? ...
czytaj wiecej