Spotkanie op??atkowe w PKOL

Spotkanie op??atkowe w PKOL

17 grudnia br., w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odby??o si? spotkanie op??atkowe. Wzi?li w nim udzia?? m.in. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Pa??stwowych Jacek Sasin, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, Sekretarz Stanu Anna Krupka, mistrzowie i medali??ci olimpijscy, trenerzy, cz??onkowie w??adz PKOl, Witold Ba??ka przysz??y szef ??wiatowej Agencji Antydopingowej (WADA) , ks. Bp Marian Florczyk delegat KEP ds. duszpasterstwa sportowców, ks. Edward Ple?? sdb, krajowy duszpasterz sportowców oraz pracownicy instytucji dzia??aj?cych na rzecz polskiego sportu.

Okoliczno??ciowe przemówienia wyg??osili: Prezes Andrzej Kra??nicki, Minister Sportu Danuta Dmowska – Andrzejuk i Wiceprzewodnicz?ca Rady PKOl Anna Rulkiewicz.

W 2019 roku ??wi?tujemy 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z okazji jubileuszu wr?czono okoliczno??ciowe medale. Jeden z nich otrzyma??a minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Pa??stwowych Jacek Sasin odczyta?? list od Premiera Mateusza Morawieckiego oraz odebra?? statuetk? 100-lecia.

 

Ks. Biskup z??o??y?? zebranym zyczenia Bo??onarodzeniowe i po??wi?ci?? op??atki a nast?pnie zebrani ??ami?c si? nimi sk??adali sobie ??yczenia. Kol?dy wykona?? zespó?? ludowy ze Szczyrku.

 

 

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am swoj? rado??? z powstania strony. Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron? ...
czytaj wiecej