Turniej tenisa stołowego oraz piłki nożnej o Puchar Polski.

 Turniej tenisa stołowego oraz piłki nożnej o Puchar Polski.

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić ministrantów oraz drużyny ministranckie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego oraz Piłki Nożnej o Puchar Polski.

Turnieje odbędą się w dniach 07.-08.06.2019 r. w Częstochowie na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, w dwóch grupach wiekowych 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi. Dla drużyn i zawodników z dalszej części kraju, istnieje możliwość zakwaterowania na własny koszt w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Szarytki w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 43.

 ZGŁOSZENIA należy nadsyłać do dnia 31.05.2019 r., na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl

Sekretarz Generalny KSS RP Jerzy Drynda

REGULAMIN Mistrzostw Polski Parafialnych, Uczniowskich i Ludowych Klubów Sportowych oraz drużyn niebiorących udziału w żadnej oficjalnej rywalizacji związków okręgowych

ORGANIZATORZY Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

MIEJSCE ROZGRYWEK Boisko Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

TERMIN 07.-08.06.2019

 

CEL IMPREZY Wyłonienie spośród parafialnych, uczniowskich i ludowych klubów sportowych najlepszych drużyn w piłce nożnej.  Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w dostępie do uprawiania sportu i rywalizacji. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację opartej na etyce wiary katolickiej. Promowanie zdrowej rywalizacji sportowej i wyrobienie nawyków uprawiania sportu. Wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn turnieju.

UCZESTNICTWO 1. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, które potwierdzą swój udział w wyznaczonym terminie do dnia 20.05.2019 r. na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl

GRUPY WIEKOWE  Turniej zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych: a) chłopcy:      b) dziewczyny:   – 2005-2006      - 2005 i powyżej - 2007-2008      - 2006 i poniżej. - 2009-2010

 

WARUNKI UDZIAŁU 1. Drużyna może zgłosić do rozgrywek 12 zawodników, przy czym skład grający na boisku nie może przekraczać 7 zawodników (6 grających w polu + bramkarz) 2. Każda z drużyn musi mieć kierownika, który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych dodatkowych zdarzeniach. 3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wysłać informację o udziale na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl. 4. Kierownikiem drużyny może być tylko osoba dorosła (ukończyła 18 lat). 5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry.

 

 ORGANIZACJA ROZGRYWEK  Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców z podziałem na drużyny wyczynowe i amatorskie, nie biorące udziału w żadnych oficjalnych rozgrywkach w następujących kategoriach: a) chłopcy:      b) dziewczyny:   – 2005-2006      - 2005 i powyżej - 2007-2008      - 2006 i poniżej. - 2009-2010 Turniej zostanie rozegrany na dystansie dwóch dni od 07. do 08.06.2019 r.  W pierwszym dniu zostaną rozegrane eliminacje, natomiast w drugim dniu ćwierćfinały, półfinały i finały. Harmonogram rozgrywek: I dzień – eliminacje – boisko Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 • odprawa kierowników godz. 09:30 • uroczyste otwarcie godz. 09:45 • rozpoczęcie turnieju godz.10:00 • planowane zakończenie godz. 16:00 II dzień –  • początek – aula im. Jana Pawła II– Jasna Góra godz. 09:30 – 11:00 • msza św. i ślubowanie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej godz. 11:00       • dokończenie rozgrywek turnieju godz.13:00 - boisko Głównej Szkoły Pożarnictwa w              Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 • planowane zakończenie godz. 17:00-18:00 UWAGA!!! Rozgrywki będą przebiegać jednocześnie na 2 boiskach.

 

SYSTEM ROZGRYWEK Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: a) chłopcy:      b) dziewczyny:   – 2005-2006      - 2005 i powyżej - 2007-2008      - 2006 i poniżej. - 2009-2010 Pierwszego dnia tj. 07.06.2019, zostaną przeprowadzone eliminacje, w drugim dniu, tj. 08.06.2019, zostaną przeprowadzone ćwierć finały, półfinały i finały. O kolejności i zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów przez drużynę w swojej kategorii: • zwycięstwo 3 punkty • remis 1 punkt • przegrana 0 punktów W meczach nierozstrzygniętych drużyny wykonują po 5 rzutów karnych. W razie remisowego rezultatu rzuty karne do rozstrzygnięcia.

 

UWAGA!!! Formuła rozgrywek może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

 

NAGRODY Drużyny z każdej kategorii, które zajmą w rozgrywkach miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary. 

Najlepszy zawodnik drużyny otrzymuje statuetkę. Najbardziej wszechstronny zawodnik turnieju otrzymuje puchar. Najlepszy strzelec turnieju otrzymuje puchar. Najlepszy bramkarz turnieju otrzymuje puchar. Najlepszy obrońca turnieju otrzymuje puchar.

 

PRZEPISY GRY 1.  Turniej odbywa się na boisku Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 2.  Zespoły występują w siedmioosobowych składach (bramkarz + 6 zawodników w polu).  -  Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 4 zawodników.  -  Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie   mniej niż 2 zawodników, mecz należy zakończyć.  -  Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest    nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.  -  Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas   kolejnej zmiany.  -  Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest   w grze.  -  Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku   muszą być spełnione następujące warunki:   a)  zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian    (strefa wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części     środkowej linii bocznej boiska).   b)  zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy    zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy    całkowicie linię boczną.   c)  nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego      napomnieniem słownym lub karą dwuminutowego wykluczenia z gry    dla zawodnika wchodzącego na boisko.   d)  bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to    jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego 3. Czas gry - 2 × 10 min., bez przerwy, ze zmianą stron. 4. Zabronione jest stosowanie obuwia z wkręcanymi kołkami.  Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym  obuwiu.  -  Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić    bezpieczeństwu innych zawodników. 5.  Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie  a)  Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik   popełnił jedno z następujących przewinień:   - kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,   - podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,   - skacze na przeciwnika,   - atakuje przeciwnika,   - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika   - popycha przeciwnika   - przytrzymuje przeciwnika   - pluje na przeciwnika

  - rozmyślnie dotyka piłkę ręką / oprócz bramkarza we własnym polu karnym/,  b)  Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik    popełni jedno z następujących przewinień:   - gra w sposób niebezpieczny (nakładka, wślizg)   - celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania   piłki /,   - przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,   - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez   współpartnera,   - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu   wykonywanego przez współpartnera  c)  Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 2 minutową, jeżeli popełni   jedno z następujących przewinień:   - jest winny nie sportowego zachowania,   - słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,   - uporczywie narusza przepisy gry,   - opóźnia wznowienie gry,   - nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym   lub rzutem wolnym,   - wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,   - rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego. 6.  Zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni  jakiekolwiek z następujących przewinień:  - gra brutalnie  - pluje na przeciwnika lub na inną osobę  - zachowuje się wybitnie nie sportowo  - używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka  - pozbawia drużynę przeciwna bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie  zagrywając piłkę ręką /nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym  - pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w  kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub  rzutem karnym. 7.  Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów. 8.  Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego.  - Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją  rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym  bramkarz dotknął piłkę rękoma. 9.  Nie obowiązuje przepis o spalonym. 10.  Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie zaliczona.  Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym  walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt. 11.  Sędziowanie a) sędziują sędziowie Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Katowicach  zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącymi rocznika 2004 i młodsi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo

 dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 2. Stan zdrowia:  organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami. 3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. W przypadku braku karty zawodnika, obowiązuje aktualna legitymacja szkolna. 4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania  rozgrywek. 7. Turniej jest całkowicie bezpłatny – bez pobierania wpisowego za udział.  Zawodnicy w trakcie Turnieju otrzymują bezpłatnie wyżywienie, napoje oraz słodki  poczęstunek. 8.  O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

 

UWAGA!!! Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników z dalszej części kraju na koszt własny uczestników, możliwy jest u sióstr Szarytek, ul. Św. Barbary 43 w Częstochowie.  Koszt noclegu od 30 zł/os.

 

 

 

 

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

27 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

27 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w dniach 20-22 września 2019 roku w Łodzi w czterech dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy. Weźmie w nich udział prawie 1399 dzieci i młodzieży.
czytaj więcej

22 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych

22 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych odbędą się w dniach 18-20 października 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary człowiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi każdego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Któregoś dnia nagle ktoś zatrzymał się przed nim; stary człowiek był tym szczerze zaskoczony. Przechodzień uśmiechnął się i wręczył mu małą paczkę tytoniu, mówiąc: „To do fajeczki. Trzymaj się”. Przez wiele dni ów stary człowiek był nad wyraz szczęśliwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Wspieramy wszystkie inicjatywy związane ze sportem i turystyką wodną. Zespół serwisu www.yachtaman.pl
czytaj wiecej