XV Turniej Szachowy o Puchar ??w. Krzysztofa

Organizator

Parafia Królowej Polski w Czeremsze

Diecezjalne Duszpasterstwo Sportu w Diecezji Drohiczy??skiej

Termin i miejsce

26 lipca 2020 roku (niedziela) Msza ??wi?ta o godz. 9.00 w ko??ciele.

Rozpocz?cie turnieju o godz. 10.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze ul. Szkolna 2

Warunki uczestnictwa

W turnieju mog? gra? wszyscy ch?tni pod warunkiem wcze??niejszego zg??oszenia do s?dziego e-mail: jozek@flazinski.pl lub poprzez stron? programu s?dziowskiego: http://chessarbiter.com/turnieje

W zg??oszeniu podajemy: nazwisko i imi?, dat? urodzenia, miejsce zamieszkania lub klub.

Zawodnicy niezg??oszeni, b?d? mogli gra? tylko w wypadku wolnych miejsc.

Nagrody

Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji open – puchary.

Nagrody w klasyfikacji juniorów do lat 10 (ur. 2010 i m??odsi), do lat 13 (ur. 2007- 2009), do lat 18 (ur. 2002 - 2006) z podzia??em na ch??opców i dziewcz?ta.

 

Organizator zapewnia pocz?stunek dla uczestników.

Ks. mgr Krzysztof Domaracze??ko

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia,Nowego Roku i Olimpiady w Soczi ca??ej rodzinie sportowej ...
czytaj wiecej