W 100-lecie urodzin Jana Paw??a II w Centrum Olimpijskim

W 100-lecie urodzin Jana Paw??a II w Centrum Olimpijskim

W Centrum Olimpijskim w Warszawie ods??oni?ta zosta??a tablica upami?tniaj?ca setn? rocznic? urodzin Jana Paw??a II. W uroczysto??ci uczestniczyli Ksi?dz Kardyna?? Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Danuta Dmowska – Andrzejuk – Minister Sportu, ks. bp Marian Florczyk (delegat KEP ds. duszpasterstwa sportowców, Ireneusz Ra?? – Przewodnicz?cy Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki, ks. Edward Ple?? sdb (krajowy duszpasterz sportowców), sponsorzy Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, Mistrzowie i Medali??ci Olimpijscy oraz Przyjaciele i Cz??onkowie Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

 

"KA??DY RODZAJ SPORTUNIESIE Z SOB? BOGATY SKARBIEC WARTO??CI, KTÓRE ZAWSZE TRZEBA SOBIE JE U??WIADAMIA?, ABY MÓC JE UWIERZYWISTNIA?"

Elbl?g, 6 czerwca 1999r. ??w. Jan Pawe?? II

 

 

- Spotykamy si? w dniu szczególnym – w 100 lecie urodzin Jana Paw??a II i w 15 rocznic? nadania Jego imienia Centrum Olimpijskiemu. 12 kwietnia 2005 roku – 10 dni po ??mierci Papie??a – Zarz?d PKOl jednog??o??nie podj??? decyzj?, ??e Jan Pawe?? II b?dzie Patronem naszego Centrum. Nast?pnie 18 maja 2005 roku - w obecno??ci ówczesnego Prymasa Polski Ksi?dza Kardyna??a Józefa Glempa, sportowców i Polskiej Rodziny Olimpijskiej - decyzja Zarz?du Polskiego Komitetu Olimpijskiego sta??a si? faktem. Spotykamy si? zatem dok??adnie w tym samym dniu, znów we wspania??ym – cho? nieco mniejszym z uwagi na obecn? sytuacj? - gronie Przyjació?? Ruchu Olimpijskiego i Polskiego Sportu – powiedzia?? Andrzej Kra??nicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego otwieraj?c uroczysto??? w Centrum Olimpijskim.

Jan Pawe?? II nie bez powodu jest Patronem Centrum Olimpijskiego. Sport by?? niezwykle wa??ny w Jego ??yciu. Uprawia?? kajakarstwo i narciarstwo – nie tylko w m??odo??ci, ale tak??e wtedy gdy by?? ju?? Biskupem Rzymu. Zawsze pami?ta?? te?? o sportowcach i powtarza??, ??e otacza ich ogromnym szacunkiem. Podczas Pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku – dok??adnie 6 czerwca w Elbl?gu – Papie?? Jan Pawe?? II pozdrowi?? sportowców i wszystkich ludzi zwi?zanych ze sportem i skierowa?? do nich nast?puj?ce s??owa:

„Ka??dy rodzaj sportu niesie z sob? bogaty skarbiec warto??ci, który zawsze trzeba sobie u??wiadamia?, aby móc je urzeczywistnia?.”

I w??a??nie te s??owa znalaz??y si? na pami?tkowej tablicy ods??oni?tej w Centrum Olimpijskim.

- Jan Pawe?? II jako cz??owiek by?? dla sportowców i sportu niezwykle ??yczliwy, widzia?? w nim warto???, która procentuje w codziennym ??yciu. A najlepszym dowodem kim dla Was jest i by?? jest jego Patronat i Jego imi? nadane Centrum Olimpijskiemu – podkre??li?? Ksi?dz Kardyna?? Ka??mierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski.

- Jan Pawe?? II nie tylko uprawia?? sport, ale te?? bardzo si? nim interesowa??. Zawsze kibicowa?? polskim sportowcom i wspiera?? ich duchowo. W dniu kiedy zosta?? Papie??em Wanda Rutkiewicz zdoby??a Mount Everest. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski i spotkania z himalaistk? Jan Pawe?? II powiedzia??: „Dobry Bóg tak chcia??, ??e tego samego dnia weszli??my tak wysoko” – przypomnia??a Minister Sportu Danuta Dmowska – Andrzejuk.
Z okazji rocznicy urodzin Jana Paw??a II Muzeum Sportu i Turystyki przygotowa??o okoliczno??ciow? wystaw? papieskich pami?tek zwi?zanych ze sportem. Od 2016 roku w Muzeum znajduje si? kajak, na którym Karol Wojty??a p??ywa?? po polskich jeziorach podczas swoich wypraw ze studentami.

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej