XXV Mistrzostwa LSO w halowej pi??ce no??nej

XXV Mistrzostwa LSO w halowej pi??ce no??nej

W drugim tygodniu ferii, w dniach 20-21 stycznia br. odby??y si? XXV Mistrzostwa Liturgicznej S??u??by O??tarza w halowej pi??ce no??nej o puchar Biskupa Rzeszowskiego Jana W?troby. Zawody zosta??y rozegrane w trzech kategoriach wiekowych: Ministrant (2008-2012); Lektor m??odszy (2004-2007) oraz Lektor starszy (1999-2003). W fina??ach organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo LSO prawo do gry mieli zwyci?zcy z poszczególnych dekanatów. Do turnieju przyst?pi??o 40 dru??yn ( Ministrant - 10; Lektor m??odszy - 16; Lektor starszy - 14). 

Zwyci?zcy z poszczególnych kategorii, b?d? reprezentowa? nasz? Diecezje na XV Mistrzostwach Polski LSO w Elbl?gu, które odb?d? si? 1-2 maja br.

 

Wyniki:

Ministrant

  1. Gorlice - Bazylika
  2. Jas??o - Nieg??owice
  3. Biecz - Fara

 

Lektor m??odszy

  1. Cmolas
  2. ?owisko
  3. Wólka Podle??na

 

Lektor starszy

  1. Hermanowa
  2. Wi??niowa
  3. Januszkowice

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e. Za trud i wysi??ek, dobry wynik i inne ??aski tak wa??ne dla sportowca mo??na podzi?kowa? ...
czytaj wiecej