30 Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Rodziny Sportowej

30 Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Rodziny Sportowej

11 stycznia 2020 roku odby??o si? w COS Spa??a jubileuszowe 30 Ogólnopolskie Spotkanie Op??atkowe Rodziny Sportowej. Wzi???o w nim ponad 600 osób.
Spotkanie zaszczycili m.in: ks. bp Andrzej F. Dziuba (ordynariusz ??owicki), ks. bp Marian Florczyk (delegat KEP ds. duszpasterstwa sportowców), sekretarz Stanu w Ministerstwie Anna Krupka, wojewoda ??ódzki Tobiasz Boche??ski, prezes PKOL Andrzej Kra??nicki, prezes TOP Mieczys??aw Nowicki, krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Ple??, sportowcy, trenerzy, ks. Miros??aw Mikulski, który zapocz?tkowa?? 30 kat temu takie spotkania oraz Kapitu??a KSS,prezesi polskich zwi?zków sportowych, dyrektorzy COS, m??odzie?? z klubów sportowych i parafialnych, sportowcy z KSS i Salezja??skiej Organizacji Sportowej SALOS, kapelani klubów sportowych, diecezjalni duszpasterze sportowców, siostry zakonne, kibice

SPOTKANIE PRZEBIEG?O W ATMOSFERZE i KLIMACIE BO??EGO NARODZENIA.

Kol?dy wraz z uczestnikami ??piewa??y: schola parafialna z Paj?czna i zespó?? ludowy Cekinki.

Dzieci z przedszkola nr 16 z Tomaszowa Mazowieckiego wykona??y przepi?kne Jase??ka 2020.

Zyczenia wszystkim zebranym z??o??yli: Sekretarz Stanu Anna Krupka, która odczyta??a równie?? s??owo okoliczno??ciowe, które do uczestników skierowa??a Minister Sportu Danuta Dmowska - Andrzejuk, prezes PKOL Andrzej Kra??nicki, bp Andrzej F. Dziuba, bp Marian Florczyk i w imieniu sportowców Miko??aj Marczyk, mistrz Polski w rajdach samochodowych

Prezes PKOL wr?czy?? ks. bp Andrzejowi F. Dziubie MEDAL 100 - lecia PKOL.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki: "Ewangeli? dla sportowca i kibica" oraz okoliczno??ciowy kalendarz.

PODZI?KOWANIA DLA DARCZY??CÓW I ORGANIZATORÓW

COS WARSZAWA, COS SPA?A, MINISTERSTWO SPORTU, TOP, KREISEL, PKOL, FUNDACJA LOTTO im. H. Konopackiej, POLSKIE MI?SO I W?DLINY "?UKOSZ', FUNDACJA ORLEN DAR SERCA:, SALEZJA??SKA ORGANIZACJA SPORTOWA SALOS RP.

Spotkanie prowadzi?? ks. Adam W?grzyn sdb

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Bardzo si? ciesz?, ??e taka strona powsta??a. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej