Og??lnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

Og??lnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

W imieniu Salezja??skiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pi??sudskiego w Warszawie zapraszamy do udzia??u w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkaniu wigilijno-??wi?tecznym, które odb?dzie si? w sobot? 14 grudnia br. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Pocz?tek o godz. 10.00.

Rok 2019 w ??rodowiskach i organizacjach sportowych w naszym kraju przebiega pod znakiem jubileuszów. Stulecie swego istnienia obchodzi Polski Komitet Olimpijski, Polski Zwi?zek Pi??ki No??nej, ale tak??e Inspektoria Warszawska Salezjanów ??w. Stanis??awa Kostki, natomiast dziewi??dziesi?ciolecie ??wi?tuje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi??sudskiego w Warszawie. Doceniaj?c historyczny i aktualny wk??ad tych organizacji formalnych w rozwój polskiego sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi??sudskiego w Warszawie oraz Salezja??ska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej postanowi??y uczci? te jubileusze przez zorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos.

Etos jest jednym z kluczowych poj?? antycznej etyki i rozumiany by?? wówczas jako szeroko rozumiany charakter, zwyczaj i przekonanie cz??owieka, ale tak??e praktykowane wzory zachowa??, które zosta??y nabyte w procesie ?wiczenia i socjalizacyjnych oddzia??ywa??. Etos w czasach Platona i Arystotelesa dotyczy?? sposobu reagowania, dzia??ania, komunikowania i zachowania, w sposób charakterystyczny dla ówczesnej spo??eczno??ci. W tradycji polis by?? zwi?zany z akceptowanym przez t? spo??eczno??? systemem warto??ci, norm, wzorów, zasad i zachowa??. W literaturze socjologicznej najcz???ciej wyst?puj? trzy perspektywy rozumienia tego poj?cia. Pierwsza, nazywana arystotelesowsk?, k??adzie akcent na zastany, aktualny i zakorzeniony sposób ??ycia. Druga, nazywana weberowsk?, stanowi klucz do zrozumienia zmiany spo??ecznej, któr? doskonale przedstawi?? Max Weber, opisuj?c narodziny kapitalizmu pod wp??ywem motywacji religijnej, a konkretnie etyki protestanckiej. Trzecia zwi?zana jest z etyk? rycersk?, któr? wprowadzi??a do obiegu naukowego i spopularyzowa??a Maria Ossowska.

Celem Sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych zwi?zków wyst?puj?cych mi?dzy kultur? fizyczn? a etosem. Ukazanie zagadnienia z perspektywy nauk humanistycznych i spo??ecznych, z pozycji ró??nych za??o??e?? teoretycznych i metodologicznych, ale tak??e dyscyplinarnych, w tym filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, pedagogiki, prawa i historii.

Uprzejmie informujemy, ??e uczestnicy zostan? obdarowani monografi? pod redakcj? naukow? Zbigniewa Dziubi??skiego i Natalii Organisty zatytu??owan? Kultura fizyczna a etos, na któr? sk??ada si? 30 poznawczo interesuj?cych rozdzia??ów, przygotowanych przez przedstawicieli ró??nych ??rodowisk naukowych.

Wi?cej informacji oraz program

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am swoj? rado??? z powstania strony. Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron? ...
czytaj wiecej