Wielka si??a modlitwy

Dzi?kuj? za t? pi?kn? pie????. Jest to pie???? ??piewana w oczekiwaniu na przybycie Pana. A Pan przybywa nieustannie, zatem jest to pie???? na powitanie Pana. My sami wychodzimy Panu na spotkanie.

To spotkanie przywodzi mi na my??l podobne spotkania z przesz??o??ci, które by??y bardzo pi?kne i g???boko wpisa??y mi si? w pami??. Przygl?danie si? temu ??yciu, wype??nionemu mi??o??ci? do Pana, temu ??yciu Maryi — któr? ca??kowicie poch??ania s??uchanie Pana, czyli s??uchanie s??owa Bo??ego, skierowanego przez Boga do dzisiejszej ludzko??ci — jest dla mnie zawsze ??ród??em wielkiego natchnienia, wielkiego pokrzepienia.

Obchodzimy 800-lecie nawrócenia ??w. Franciszka. Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwil? ??ycia: jest drog?. I wy idziecie naprzód, poprzedzacie nas na drodze nawrócenia, na drodze, która czasem jest trudna, ale zawsze obfituje w rado??? w Panu. Miejmy nadziej?, ??e dzisiaj b?dzie taki w??a??nie dzie??, który prze??yjemy w rado??ci w Panu. Dzie??, w którym Bo??e s??o??ce, tak pi?knie opiewane przez ??w. Franciszka, b?dzie rzeczywi??cie naszym «centrum» i nape??ni ??wiat??em nasze serce i nasze ??ycie. Nie jestem teraz przygotowany, by powiedzie? co?? wi?cej, ale z serca wam dzi?kuj? za wszystko. Asy?? jest dla mnie zawsze wewn?trznym punktem odniesienia, bo wiem, ??e to jest wielka si??a modlitwy, wielka si??a dla Papie??a pe??ni?cego swoj? misj? sternika nawy Piotrowej, nawy Chrystusa. A zatem, id??my naprzód z Panem! Modl? si? za was, a wy módlcie si? za mnie! W ten sposób, mimo fizycznej odleg??o??ci, pozostajemy w g???bokiej jedno??ci! Jeszcze raz dzi?kuj?!

Benedykt XVI

Przemówienie do klarysek w bazylice ??w. Klary

 

 

Wydawnictwo:

Ciekawe pozycje o sporcie

Communio. Sport. Mi?dzynarodowy Przegl?d Teologiczny ?? nr 4(154) Rok XXVI, 2006
Il mondo dello sport oggi, Pontificium Consilium pro laicis, Watykan 2005
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, oto staj? do treningu. Prosz? Ci?, daj mi wytrwa??o???, abym doskonali?? swoje sportowe umiej?tno??ci. Strze?? mnie od kontuzji i wszelkiego nieszcz???cia. Panie, nie dopu???, bym w gorliwo??ci treningu i gry zapomnia?? o regu??ach fair play. Nape??nij me serce pokojem, abym ochoczo i rado??nie wype??nia?? swoje obowi?zki. Amen.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am ogromne s??owa uznania tw??rcom tej strony. ??ycz? wielu ??ask Bo??ych i natchnie?? ...
czytaj wiecej